Zásady užívání sanitárních kontejnerů

 

 

 

 

5. Pojištění předmětu nájmu a odpovědnost za škody na předmětu nájmu
5.1. PN je pronajímatelem pojištěný. Pojištění se vztahuje na škody způsobené neznámým pachatelem nebo živelnou událostí bez zavinění nájemce. Pojištění se nevztahuje na škody zaviněné nájemcem nebo osobami, kterým nájemce PN zpřístupnil či jim umožnil s PN nakládat. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé na věcech nájemce nebo na věcech nájemcem vnesených.
5.2. Způsobil-li škodu na PN neznámý pachatel a nahlásil-li nájemce vznik škodní událost Policii ČR, je spoluúčast nájemce na škodě stanovena ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ, nebyla-li skutečná celková škoda nižší. Byla-li skutečná celková škoda nižší než 20.000 Kč, je spoluúčast nájemce na škodě rovna skutečně vzniklé škodě. Spoluúčast nájemce na škodě vzniklé v důsledku živelné události se stanoví shodně.
5.3. Způsobil-li škodu na PN neznámý pachatel a nenahlásil-li nájemce vznik škodní události Policii ČR, odpovídá nájemce za škodu v plné výši.
5.4. Škody způsobené na PN nájemcem nebo osobami, kterým nájemce PN zpřístupnil či jim umožnil s PN nakládat, je pronajímatel oprávněn na nájemci vymáhat v plné výši. Škodou se rozumí také ztráta klíčů, byly-li k PN předány.
5.5. Při poškození PN lze postupovat i tak, že vzniklou škodu na PN nájemce po písemné dohodě s pronajímatelem odstraní na vlastní náklady nejpozději ke dni ukončení nájmu a předá pronajímateli PN ve stavu, v jakém ho převzal. V takovém případě se stanovená spoluúčast nájemce na škodě neuplatní.
 

Jsme držiteli ocenění Firma roku, Český lídr, Štiky českého byznysu, Exportér roku, Inovační firma a Slušná firma.

CERTIFIKACE

AQAP 2110

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, ČOS 051622

Začněte odebírat náš E-bulletin

Odběrem našeho měsíčního ebulletinu získáte přehled o dění ve světě modulární architektury i o novinkách systému modulární výstavby KOMA.
Scroll Down Scroll down
 
POSLAT POPTÁVKU