KOMA MODULAR alt

Koor­di­na­ce a eta­py při navr­ho­vá­ní aty­pic­ké modu­lár­ní budovy


V PŘÍPADĚ ZAJIŠŤOVÁNÍ PROJEKTU FIRMOU KOMA MODULAR

Postup obchod­ní­ka:

Po obdr­že­ní nabíd­ky zajis­tí obchod­ník kon­takt se zájem­cem a vysvět­lí postup pro vybu­do­vá­ní modu­lár­ní budo­vy; zjis­tí v jaké fázi je zákaz­ník s návrhem budo­vy, pokud je vyža­do­vá­na PD od fir­my KOMA MODU­LAR je postu­po­vá­no dle níže uve­de­ných bodů: 

 • Vysvět­lí výho­dy a odliš­nos­ti modu­lár­ní výstavby
 • Nastí­ní sys­tém modu­lár­ní výstav­by a sdě­lím prů­měr­ný náklad na m2
 • Vysvět­lí, že je nut­ný projekt
 • Nabíd­ne pro­jek­tan­ta nebo nabíd­ne pro­ško­le­ní pro­jek­tan­ta zákazníka
 • Pokud zajiš­ťu­je pro­jekt KOMA MODU­LAR je vyžá­dá­na objed­náv­ku na projekt
 • Spo­leč­ně s pro­jek­tan­tem usku­teč­ní obchod­ník návště­vu budou­cí­ho umís­tě­ní modu­lár­ní budo­vy, kde se zjis­tí vhod­nost umís­tě­ní modu­lár­ní budo­vy - pří­jezd atd.
 • Sta­no­ví se cena pro­jek­tu dle veli­kos­ti a roz­sa­hu budovy
 • Vypra­cu­je­me pro­jekt s prů­běž­nou kon­zul­ta­cí u zákazníka
 • Po odsou­hla­se­ní je pro­jekt vyfakturován
 • Pokud je to nut­né vyro­bí KOMA MODU­LAR pro­to­typ na základě.
 • Pokud dojde k usku­teč­ně­ní obchod­ní­ho pří­pa­du celé modu­lár­ní budo­vy, je cena pro­to­ty­pu sou­čás­tí dodáv­ky a pro­to­typ sou­čás­tí budovy. 
 • Po zapla­ce­ní pro­jek­tu a vyjas­ně­ní poža­do­va­ných mate­ri­á­lů, pří­pad­ně odsou­hla­se­ní pro­to­ty­pu je zpra­co­vá­na přes­ná kal­ku­la­ce a zpra­co­ván har­mo­no­gram realizace.
 • Po odsou­hla­se­ní kal­ku­la­ce a přes­ných mate­ri­á­lů je pode­psá­na smlou­vu na dodáv­ku s uve­de­ním ter­mí­nů a díl­čí­ho plnění.
 • Násled­ně je zpra­co­ván přes­ný har­mo­no­gram s uve­de­ním klí­čo­vých bodů dodá­vek a pří­pad­né­ho vzá­jem­né­ho plně­ní /příprava zákla­dů, sta­veb­ní povo­le­ní, zajiš­tě­ní pří­po­jek a pod./
 • Násle­du­je výro­ba - je umož­ně­na kon­t­ro­la zákazníkem 
 • Mon­táž je pro­jek­to­vě řízená
 • Pře­dá­ní modu­lár­ní­ho objek­tu včet­ně všech cer­ti­fi­ká­tů, kte­ré byly poža­do­vá­ny ve smlouvě.
 • Koneč­ná fak­tu­ra­ce s ode­čte­ním díl­čí­ho plnění.
V PŘÍPADĚ KOORDINACE PROJEKTUARCHITEKTEM NEBO PROJEKTANTEM

KOMA MODU­LAR zajiš­ťu­je na vyžá­dá­ní odbor­né kon­zul­ta­ce s pro­jek­tan­ty a archi­tek­ty ve všech fázích pro­jek­to­vé doku­men­ta­ce. Dle roz­sa­hu kon­zul­ta­cí je pře­dem dohod­nu­to, zda jsou kon­zul­ta­ce bez­plat­né nebo na zákla­dě obchod­ní­ho vztahu.