KOMA MODULAR alt

Více o úspo­rách ener­gie a ochra­ny tep­la - poža­dav­ky na zatep­le­ní budov


Vět­ši­na sta­veb v našich tep­lot­ních oblas­tech musí být během znač­né čás­ti roku vytá­pě­na. U obyt­ných a občan­ských sta­veb se tím zajiš­ťu­je pře­de­psa­ná tepel­ná poho­da pro uži­va­te­le, u prů­mys­lo­vých objek­tů se zajiš­ťu­jí poža­do­va­né tepel­né vlast­nos­ti pra­cov­ní­ho pro­stře­dí a čas­to i tech­no­lo­gic­ké pod­mín­ky pro zajiš­tě­ní výrob­ní­ho pro­ce­su. Tepel­ně tech­nic­ké poža­dav­ky na vět­ši­nu těch­to pro­stor jsou dané sta­veb­ním záko­nem a jeho pro­vá­dě­cí­mi předpisy.

Řada poža­dav­ků na pra­cov­ní pro­stře­dí je for­mu­lo­vá­na záko­ní­kem prá­ce a jeho pro­vá­dě­cí­mi před­pi­sy. Spe­ci­ál­ní poža­dav­ky jsou na chla­dí­ren­ské a mra­zí­ren­ské objek­ty. Poža­dav­ky pro růz­né chla­dí­ren­ské a mra­zí­ren­ské pro­sto­ry jsou pře­de­psa­né v ČSN 14 8102 Tepel­né izo­la­ce chla­dí­ren a mrazíren“.

Obvo­do­vý plášť objek­tů musí plnit poža­dav­ky z hle­dis­ka úspor ener­gie a ochra­ny tep­la tak, aby bylo zajiš­tě­no poža­do­va­né mik­ro­kli­ma a sou­čas­ně mini­ma­li­zo­vá­ny nákla­dy na jeho vytá­pě­ní, popří­pa­dě klimatizaci.

Základ­ní tepel­ně tech­nic­ké hod­no­ty zatep­le­ní obvo­do­vých plášťů, kte­ré jsou dané sta­veb­ní­mi před­pi­sy jsou následující:

  • hod­no­ta nej­niž­ší vnitř­ní povr­cho­vé tep­lo­ty konstrukce
  • sou­či­ni­tel pro­stu­pu tep­la (dří­ve tepel­ný odpor konstrukce)
  • celo­roč­ní bilan­ce kon­den­za­ce a množ­ství zkon­den­zo­va­né vod­ní páry v konstrukci
  • měr­ná spo­tře­ba tep­la (dří­ve cel­ko­vá tepel­ná cha­rak­te­ris­ti­ka objektu)

Sta­veb­ní zákon v § 47 uklá­dá, jaké výrob­ky lze pou­žít pro stavby:

Pro stav­bu mohou být navr­že­ny a pou­ži­ty jen tako­vé výrob­ky a kon­struk­ce, jejichž vlast­nos­ti z hle­dis­ka způ­so­bi­los­ti stav­by pro navr­že­ný účel zaru­ču­jí, že stav­ba při správ­ném pro­ve­de­ní a běž­né údrž­bě po dobu před­po­klá­da­né exis­ten­ce spl­ňu­je poža­dav­ky na mecha­nic­kou pev­nost a sta­bi­li­tu, požár­ní bez­peč­nost, hygi­e­nu, ochra­nu zdra­ví a život­ní­ho pro­stře­dí, bez­peč­nost při uží­vá­ní (včet­ně uží­vá­ní oso­ba­mi s ome­ze­nou schop­nos­tí pohy­bu a ori­en­ta­ce), ochra­nu pro­ti hlu­ku a na úspo­ru ener­gie a ochra­nu tepla.

Vlast­nos­ti výrob­ků pro stav­bu, mají­cí roz­ho­du­jí­cí význam pro výsled­nou kva­li­tu stav­by, musí být ově­ře­ny pod­le pří­sluš­ných před­pi­sů z hle­di­sek uve­de­ných v odstav­ci 1.

Ener­ge­tic­ké poža­dav­ky na stav­by byly dří­ve určo­vá­ny v ČSN 73 0540-2. V sou­čas­né době poža­dav­ky na ener­ge­tic­ké vlast­nos­ti sta­veb sta­no­vu­je zákon č. 4062000 Sb. o hos­po­da­ře­ní ener­gií“, resp. vyhláš­ka č. 2192001 Sb. kte­rou se sta­no­ví podrob­nos­ti účin­nos­ti uži­tí ener­gie při spo­tře­bě tep­la v budovách“.

V této vyhláš­ce jsou sta­no­ve­ny poža­do­va­né měr­né spo­tře­by tep­la při vytá­pě­ní budov a doku­men­ty, kte­rý­mi se ener­ge­tic­ké vlast­nos­ti sta­veb pro­ka­zu­jí­cí. Jsou to ener­ge­tic­ké prů­ka­zy. Jsou zde uve­de­ny dva typy ener­ge­tic­kých průkazů:

dato­vé úda­je ener­ge­tic­ké­ho prů­ka­zu - budo­vy pro bydlení

dato­vé úda­je ener­ge­tic­ké­ho prů­ka­zu - budo­vy v ter­ci­ál­ním, prů­mys­lo­vém a země­děl­ském sektoru

Chce­te-li se více dozvě­dět o tom, co ovliv­ňu­je tepel­né vlast­nos­ti budov, dopo­ru­ču­je­me viz. Sta­veb­nic­tví interiér.