Více o úsporách energie a ochrany tepla - požadavky na zateplení budov

Většina staveb v našich teplotních oblastech musí být během značné části roku vytápěna. U obytných a občanských staveb se tím zajišťuje předepsaná tepelná pohoda pro uživatele.

U průmyslových objektů se zajišťují požadované tepelné vlastnosti pracovního prostředí a často i technologické podmínky pro zajištění výrobního procesu.

Tepelně technické požadavky na většinu těchto prostor jsou dané stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Řada požadavků na pracovní prostředí je formulována zákoníkem práce a jeho prováděcími předpisy. Speciální požadavky jsou na chladírenské a mrazírenské objekty. Požadavky pro různé chladírenské a mrazírenské prostory jsou předepsané v ČSN 14 8102 "Tepelné izolace chladíren a mrazíren".

Obvodový plášť objektů musí plnit požadavky z hlediska úspor energie a ochrany tepla tak, aby bylo zajištěno požadované mikroklima a současně minimalizovány náklady na jeho vytápění, popřípadě klimatizaci.

Základní tepelně technické hodnoty zateplení obvodových plášťů, které jsou dané stavebními předpisy jsou následující :

  • hodnota nejnižší vnitřní povrchové teploty konstrukce
  • součinitel prostupu tepla (dříve tepelný odpor konstrukce)
  • celoroční bilance kondenzace a množství zkondenzované vodní páry v konstrukci
  • měrná spotřeba tepla (dříve celková tepelná charakteristika objektu)

Stavební zákon v § 47 ukládá, jaké výrobky lze použít pro stavby:

Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle příslušných předpisů z hledisek uvedených v odstavci 1.

Energetické požadavky na stavby byly dříve určovány v ČSN 73 0540-2. V současné době požadavky na energetické vlastnosti staveb stanovuje zákon č. 406/2000 Sb. "o hospodaření energií", resp. vyhláška č. 219/2001 Sb. "kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách".

V této vyhlášce jsou stanoveny požadované měrné spotřeby tepla při vytápění budov a dokumenty, kterými se energetické vlastnosti staveb prokazující. Jsou to energetické průkazy. Jsou zde uvedeny dva typy energetických průkazů:

datové údaje energetického průkazu - budovy pro bydlení

datové údaje energetického průkazu - budovy v terciálním, průmyslovém a zemědělském sektoru

Chcete-li se více dozvědět o tom, co ovlivňuje tepelné vlastnosti budov, doporučujeme viz. Stavebnictví interiér.

Jsme držiteli ocenění Firma roku, Český lídr, Štiky českého byznysu, Exportér roku, Inovační firma a Slušná firma.

CERTIFIKACE

PAVUS

Obytný a sanitární kontejner TYP C3, StandardLine

AQAP 2110

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, ČOS 051672
C

Začněte odebírat náš E-bulletin

Odběrem našeho měsíčního ebulletinu získáte přehled o dění ve světě modulární architektury i o novinkách systému modulární výstavby KOMA.
Scroll Down Scroll down
 
POSLAT POPTÁVKU