KOMA MODULAR alt
Hranicni-prechod-velke-slemence-4
Hranicni-prechod-velke-slemence-1
Hranicni-prechod-velke-slemence-2
Hranicni-prechod-velke-slemence-3
Hranicni-prechod-velke-slemence-4
Hranicni-prechod-velke-slemence-5
Hranicni-prechod-velke-slemence-6
Hranicni-prechod-velke-slemence-7
Hranicni-prechod-velke-slemence-8
Hranicni-prechod-velke-slemence-9
Hranicni-prechod-velke-slemence-10

10 fotos

Grenzübergang Velké Slemence in Modulbauweise, SK/UA


Klassifizierung:Andere / Zollhäusen
Baujahr:2014
Land:Slowakei
Technische Spezifikation: Bauzeit: 1 Tag
Produktionszeit: 1 Woche
Anzahl der Module: 5
Nutzfläche: 90 m2
Produktreihe: StandardLine
Kauf/Miete:Kaufobjekte
Drob­ná modu­lár­ní výstav­ba je vel­mi vhod­ná napří­klad na hra­nič­ních pře­cho­dech v podo­bě cel­nic. Jed­na tako­vá cel­ni­ce z pro­duk­ce KOMA Slo­va­kia sto­jí také na hra­ni­cích Slo­ven­ska a Ukra­ji­ny. Záze­mí pro cel­ní­ky je o roz­lo­ze 90 m² a je sesta­ve­no ze čtyř modu­lů výrob­ko­vé řady Stan­dar­d­Li­ne. Inves­tor si zvo­lil ten­to typ výstav­by z jedi­né­ho důvo­du – výho­dy modu­lár­ní výstav­by – rych­los­ti. Je však zřej­mé, že dal­ší výho­dou je, že se nejed­ná o trva­lou stav­bu, lze ji libo­vol­ně roz­ší­řit, pří­pad­ně i pře­mís­tit. Opláš­tě­ní budo­vy je řeše­no vodo­rov­nou vlnou, sou­čás­tí stav­by je aty­pic­ká ati­ka. Vytá­pě­ní je řeše­no elek­tric­ký­mi přímotopy.
Reference location

Zurück