KOMA MODULAR alt

20 fotos

Grundschule Petrovice


Klassifizierung:Bauausführungen - Schulwesen / Grundschulen
Baujahr:2014
Klient:Pradast
Land:Tschechische Republik
Technische Spezifikation: Bauzeit: 2 týdny
Produktionszeit: 2 týdny
Anzahl der Module: 24
Nutzfläche: 522
Produktreihe: StandardLine
Kauf/Miete:Kaufobjekte

Důsled­ky baby­bo­o­mu řeši­li i zod­po­věd­ní zastu­pi­te­lé měst­ské čás­ti Pra­hy 10 - Pet­ro­vi­ce. V are­á­lu stá­va­jí­cí ško­ly posta­vi­li dvou­pod­laž­ní budo­vu se 4 tří­da­mi, nezbyt­ným soci­ál­ním záze­mím, spo­leč­ný­mi pro­sto­ra­mi a kvě­ti­no­vou tera­sou slou­ží­cí k relaxaci. 

Ško­lu jsme vybu­do­va­li ve spo­lu­prá­cí se sta­veb­ní fir­mou Pra­dast, kte­rá pro­ved­la všech­ny dokon­čo­va­cí prá­ce na námi vybu­do­va­nou hru­bou stavbu.

Fasáda celé­ho objek­tu je tvo­ře­na ze svis­lých mod­ří­no­vých lamel růz­ných šířek, bez povr­cho­vé úpravy.

Reference location

Zurück