KOMA MODULAR alt
01 img 6393
01 img 6393
02 img 6392
03 img 6390
04 img 6389
05 img 6388
06 img 6387
07 img 6386
08 img 6384
09 img 6383
10 img 6382
11 img 6359
12 img 6358
13 img 6356
14 img 6355
15 img 6354
16 img 6352
17 img 6350
18 img 6345
19 img 6344
20 img 6343

20 fotos

Grundschule Petrovice


Klassifizierung:Bauausführungen - Schulwesen / Grundschulen
Baujahr:2014
Client:Pradast
Land:Tschechische Republik
Technische Spezifikation: Bauzeit: 2 týdny
Produktionszeit: 2 týdny
Anzahl der Module: 24
Nutzfläche: 522 m2
Produktreihe: StandardLine
Kauf/Miete:Kaufobjekte

Důsled­ky baby­bo­o­mu řeši­li i zod­po­věd­ní zastu­pi­te­lé měst­ské čás­ti Pra­hy 10 - Pet­ro­vi­ce. V are­á­lu stá­va­jí­cí ško­ly posta­vi­li dvou­pod­laž­ní budo­vu se 4 tří­da­mi, nezbyt­ným soci­ál­ním záze­mím, spo­leč­ný­mi pro­sto­ra­mi a kvě­ti­no­vou tera­sou slou­ží­cí k relaxaci. 

Ško­lu jsme vybu­do­va­li ve spo­lu­prá­cí se sta­veb­ní fir­mou Pra­dast, kte­rá pro­ved­la všech­ny dokon­čo­va­cí prá­ce na námi vybu­do­va­nou hru­bou stavbu.

Fasáda celé­ho objek­tu je tvo­ře­na ze svis­lých mod­ří­no­vých lamel růz­ných šířek, bez povr­cho­vé úpravy.

Reference location

Zurück