KOMA MODULAR alt

12 fotos

Die Treppenstufen der Zeit, 100 Jahre der Tschechischen Republik und 95 Jahre des Tschechischen Rundfunks


City moduly na Václavském náměstí poskytly prostor pro unikátní projekt Českého rozhlasu Schody času, který mapuje v deseti dekádách historii Československa a České republiky na pozadí historických vysílání rozhlasu v daném období.
Klassifizierung:Realisierungen für die Kultur
Baujahr:2018
Architekt / Studio:Adéla Bačová
Klient:Český rozhlas
Land:Tschechische Republik
Technische Spezifikation: Bauzeit: 2 dny
Produktionszeit: 1 týden
Anzahl der Module: 11
Nutzfläche: 165
Produktreihe: CityModul
Kauf/Miete:Mietobjekte
City modu­ly pomoh­ly zre­a­li­zo­vat ten­to uni­kát­ní pro­jekt. Vysí­lá­ní Čes­ké­ho roz­hla­su pro­vá­zí his­to­rii naše­ho novo­do­bé­ho stá­tu od jeho naděj­ných počát­ků, přes tem­ná obdo­bí němec­ké oku­pa­ce i komu­nis­tic­ké dik­ta­tu­ry až po obno­ve­ní demo­kra­cie a žha­vou sou­čas­nost. Pro­to jsme pro vás při­pra­vi­li ke sté­mu výro­čí zalo­že­ní Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky expo­zi­ci SCHO­DY ČASU na Vác­lav­ském náměs­tí v Pra­ze a ten­to spe­ci­ál­ní web.
Reference location

Zurück