KOMA MODULAR alt

6 fotos

Modulární šicí dílna IACG


Modulární šicí dílna pro Automotiv Hodonín
Klassifizierung:Bauausführungen für Unternehmen / Kleine Produktionsbetriebe
Baujahr:2017
Klient:IACG
Land:Tschechische Republik
Technische Spezifikation: Bauzeit: 1 týden
Produktionszeit: 1 týden
Anzahl der Module: 10
Nutzfläche: 150
Produktreihe: StandardLine
Kauf/Miete:Mietobjekte
Mezi­ná­rod­ní orga­ni­za­ce Inter­nati­o­na­le Auto­mo­ti­ve Com­po­nents vyu­ži­la pro­lu­ku mezi svý­mi výrob­ní­mi hala­mi k osa­ze­ní 10ks pro­sto­ro­vých modu­lů pro šicí díl­nu. V budouc­nu hod­lá fir­ma IACG rea­li­zo­vat dal­ší pod­la­ží, tak­že je toto pří­ze­mí při­pra­ve­no na nástav­bu jak sta­tic­ky, tak dosta­teč­nou požár­ní odol­nos­tí. Modu­lár­ní kon­struk­ce tak pro­ká­za­ly efek­tiv­ní vyu­ži­tí pro­sto­ru pro pod­ni­ká­ní a zří­ze­ní pomoc­ných výrob­ních prostor.
Reference location

Zurück