KOMA MODULAR alt

6 photos

Modulární šicí dílna IACG


Šicí dílna sestavená z 10 modulů.

Classification:Business Realisations / Small manufacturing plants
Year of implementation:2017
Klient:IACG
Country of implementation:Czech Republic
Technical Specifications: Length of assembly: 1 týden
Length of manufacture: 1 týden
Number of modules: 10
Area: 150
Product series: StandardLine
Sales model:Lease
Mezi­ná­rod­ní orga­ni­za­ce Inter­nati­o­na­le Auto­mo­ti­ve Com­po­nents vyu­ži­la pro­lu­ku mezi svý­mi výrob­ní­mi hala­mi k osa­ze­ní 10ks pro­sto­ro­vých modu­lů pro šicí díl­nu. V budouc­nu hod­lá fir­ma IACG rea­li­zo­vat dal­ší pod­la­ží, tak­že je toto pří­ze­mí při­pra­ve­no na nástav­bu jak sta­tic­ky, tak dosta­teč­nou požár­ní odol­nos­tí. Modu­lár­ní kon­struk­ce tak pro­ká­za­ly efek­tiv­ní vyu­ži­tí pro­sto­ru pro pod­ni­ká­ní a zří­ze­ní pomoc­ných výrob­ních prostor.
Reference location

Back to References page