KOMA MODULAR alt

17 fotos

TOI TOI Superior Line Sanitärcontainer, D


Klassifizierung:Sanitärmodule
Baujahr:2011
Land:Deutschland
Technische Spezifikation: Produktreihe: StandardLine

05/2011, Spe­ci­ál­ní modu­ly­Sa­ni­tár­ní kon­tej­ne­ry jsou svým způ­so­bem samo­stat­nou kate­go­rií KOMA sys­té­mu. To ostat­ně doka­zu­jí i nej­lu­xus­něj­ší ve své kate­go­rii - designo­vé V.I.P. záchod­ky Super­i­or vyro­be­né s fir­mou TOI TOI & Dixi a ADCO . Svým vzhle­dem, zejmé­na kaze­to­vou fasádou, či pro­skle­ný­mi auto­ma­tic­ký­mi dveř­mi, na prv­ní pohled zaujmou. Nevšed­ní záži­tek je pak umoc­něn luxus­ním inte­ri­é­rem, kde najde­te plazmo­vé dis­ple­je, zají­ma­vé osvět­le­ní a kde vám bude hrát hudba.moduly: 2 ksroz­lo­ha: 36 m2fasáda: Alu­co­bon­d­mís­to: Němec­ko / Afrika

Reference location

Zurück