KOMA MODULAR alt
Superior-line-28
1m4a9845-rzic
Superior-line-1
Superior-line-29
Superior-line-28
Superior-line-27
Superior-line-26
Superior-line-25
Superior-line-24
Superior-line-23
Superior-line-22
Superior-line-21
Superior-line-20
Superior-line-19
Superior-line-18
Superior-line-17
Superior-line-31
Superior-line-30

17 fotografií

Super VIP sanitární kontejnery, D


Poptat podobný objekt
Zařazení:Sanitární moduly
Rok realizace:2011
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Výrobková řada: StandardLine

05/2011, Spe­ci­ál­ní moduly

Sani­tár­ní kon­tej­ne­ry jsou svým způ­so­bem samo­stat­nou kate­go­rií KOMA sys­té­mu. To ostat­ně doka­zu­jí i nej­lu­xus­něj­ší ve své kate­go­rii - designo­vé V.I.P. záchod­ky Super­i­or vyro­be­né s fir­mou TOI TOI & Dixi a ADCO . Svým vzhle­dem, zejmé­na kaze­to­vou fasádou, či pro­skle­ný­mi auto­ma­tic­ký­mi dveř­mi, na prv­ní pohled zaujmou. Nevšed­ní záži­tek je pak umoc­něn luxus­ním inte­ri­é­rem, kde najde­te plazmo­vé dis­ple­je, zají­ma­vé osvět­le­ní a kde vám bude hrát hudba.

modu­ly: 2 ks

roz­lo­ha: 36 m²

fasáda: Alu­co­bond

mís­to: Němec­ko / Afrika

Umístění objektu

Zpět na reference