KOMA MODULAR alt

Čer­pa­cí stanice


Trva­lé i dočas­né modu­lár­ní čer­pa­cí sta­ni­ce jsou vhod­ným řeše­ním pro pro­dej­ní mís­ta pohon­ných hmot. Dnes jsou čer­pa­cí sta­ni­ce mul­ti­funkč­ní, kdy ved­le pohon­ných hmot nabí­zí mís­to k odpo­čin­ku, očis­tě a občer­stve­ní, ale i k náku­pu potra­vin nebo dár­ků. Modu­lár­ní řeše­ní navíc posky­tu­je mož­nost rych­lé­ho roz­ší­ře­ní sta­ni­ce o dal­ší modu­ly tak, že mini­ma­li­zu­je dobu, kdy je sta­ni­ce mimo pro­voz. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

Související reference

2006 |
Čerpací stanice u HYPERNOVY
2003 |
Čerpací stanice
2003 |
Benzinová stanice pro prodejce FORD AutoBusch
1999 |
Čerpací stanice ÖMV, Praha

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110