KOMA MODULAR alt

Tech­nická pomoc


Naši spe­cial­isté vám navrhnou dis­poz­iční řeší či doporučí typy mod­ulů, který vámi požadovaný objekt vyžaduje.

Dis­poz­iční návrh

Naši spe­cial­isté vám navrhnou dis­poz­iční řešení dle vaše­ho zadání. Dis­poz­iční řešení splňu­je jak poža­davky na pros­tor, tak zohledňu­jí speci­fi­ka používání pros­torových mod­ulů. Součástí tech­nické pomo­ci je i konzul­tace v doporučení dalšího pos­tupu v pří­padě real­izace mod­ulárního objek­tu dle toho, k jaké­mu účelu budete objekt využívat.

Tech­nické konzultace

Naši spe­cial­isté vám doporučí typy mod­ulů, které se pro vámi požadovaný mod­ulární objekt bude nejvíce vyhovo­vat. Naše fir­ma disponu­je výrobkový­mi řada­mi od eko­nom­ické řady, přes stan­dard­ní řadu po řadu kom­fort. Nedíl­nou součástí tech­nické pomo­ci je i konzul­tace z hlediska požárních, tepel­ně tech­nick­ých, sta­ti­stick­ých a ostat­ních norem.