KOMA MODULAR alt

Tech­nic­ká pomoc


Naši spe­ci­a­lis­té vám navrh­nou dis­po­zič­ní řeší či dopo­ru­čí typy modu­lů, kte­rý vámi poža­do­va­ný objekt vyžaduje.

Dispoziční návrh

Naši spe­ci­a­lis­té vám navrh­nou dis­po­zič­ní řeše­ní dle vaše­ho zadá­ní. Dis­po­zič­ní řeše­ní spl­ňu­je jak poža­dav­ky na pro­stor, tak zohled­ňu­jí spe­ci­fi­ka pou­ží­vá­ní pro­sto­ro­vých modu­lů. Sou­čás­tí tech­nic­ké pomo­ci je i kon­zul­ta­ce v dopo­ru­če­ní dal­ší­ho postu­pu v pří­pa­dě rea­li­za­ce modu­lár­ní­ho objek­tu dle toho, k jaké­mu úče­lu bude­te objekt využívat.

Technické konzultace

Naši spe­ci­a­lis­té vám dopo­ru­čí typy modu­lů, kte­ré se pro vámi poža­do­va­ný modu­lár­ní objekt bude nej­ví­ce vyho­vo­vat. Naše fir­ma dis­po­nu­je výrob­ko­vý­mi řada­mi od eko­no­mic­ké řady, přes stan­dard­ní řadu po řadu kom­fort. Nedíl­nou sou­čás­tí tech­nic­ké pomo­ci je i kon­zul­ta­ce z hle­dis­ka požár­ních, tepel­ně tech­nic­kých, sta­tic­kých a ostat­ních norem.