KOMA MODULAR alt

Jaká je jazy­ko­vá vyba­ve­nost pra­cov­ní­ků fir­my KOMA Modular?


Vět­ši­na pra­cov­ní­ků se domlu­ví ang­lic­kým jazy­kem, pra­cov­ní­ci, kte­ří pro­vá­dí čin­nost v němec­ky mlu­ví­cích zem, ovlá­da­jí něm­či­nu. Ve fir­mě dále půso­bí pra­cov­ní­ci ovlá­da­jí­cí dal­ší jazy­ky jako je fran­couz­šti­na, ital­šti­na, pol­šti­na, či ruš­ti­na. Pokud je potře­ba domlu­vy i v jiných jazy­cích, zajiš­ťu­je fir­ma KOMA Modu­lar tuto čin­nost pro­střed­nic­tvím spe­ci­ál­ních pře­kla­da­tel­ských firem.