KOMA MODULAR alt

Com­fort­Li­ne - M


Níz­ko­ener­ge­tic­ké modu­lár­ní domy Com­fort­Li­ne pro vyso­ký standard.

Mercedes mezi moduly – možnost výstavby nízkoenergetických staveb.

Když se zeptá­te spo­ko­je­ných maji­te­lů modu­lár­ních sta­veb, co na nich nej­ví­ce oce­ňu­jí, odpo­ví vám jas­ně. Tyto stav­by jsou bez­kon­ku­renč­ně mobil­ní, šet­ří pení­ze, čas i pří­ro­du. Někte­ré níz­ko­ener­ge­tic­ké domy sku­teč­ně posky­tu­jí vel­kou úspo­ru opro­ti stan­dard­ním domům - a to zejmé­na díky šetr­ným, eko­lo­gic­kým a eko­no­mic­kým způ­sobům vytá­pě­ní a per­fekt­ní­mu zatep­le­ní fasády, stře­chy a pod­la­hy s mini­ma­li­za­cí tepel­ných mostů.

Moduly splní i nejnáročnější přání

Také jste vždyc­ky sni­li o tom, že si nechá­te zkostru­o­vat stav­bu přes­ně pod­le vašich před­stav? Modu­lár­ní domy udě­la­jí ze snu sku­teč­nost. Posky­tu­jí totiž ohrom­nou vari­a­bi­li­tu, díky kte­ré se sta­ly oka­mži­tě miláč­kem těch nej­ná­roč­něj­ších kli­en­tů. V modu­lár­ním domě může­te usku­teč­nit své pod­ni­ka­tel­ské plá­ny, modu­lár­ní domy se s úspě­chem uplat­ňu­jí ve škol­ství, ale i jako domo­vy pro seni­o­ry a v nepo­sled­ní řadě uspo­ko­jí moder­ní před­sta­vy o bydlení.

Fasáda může být futuristická i přírodní

Začně­me tře­ba u fasády. Vybí­rat může­te z mno­ha typů růz­ných obkla­do­vých mate­ri­á­lů růz­ných vlast­nos­tí. Někte­ří lidé volí tře­ba super­mo­der­ní, futu­ris­tic­ké obkla­dy, kte­ré dají objek­tu punc sci-fi. Dal­ší zákaz­ní­ci pak zůstá­va­jí při zemi a radě­ji upřed­nost­ňu­jí pří­rod­ní a decent­ní mate­ri­á­ly, díky kte­rým modu­lár­ní stav­by lépe zapad­nou do kra­ji­ny. Fan­ta­zii se oprav­du meze nekla­dou. Vše závi­sí na archi­tek­to­vi, jak pocho­pí přá­ní inves­to­ra a sklou­bí s mís­tem, kde se plá­nu­je budou­cí stav­ba umístit.

Váš dům může mít obrovskou skleněnou stěnu

Fan­ta­zie ovšem může zůstat ve hře i poté, co vybe­re­te fasádu. Vněj­ší podo­bu objek­tu samo­zřej­mě tvo­ří i okna a dve­ře. Jejich roz­mís­tě­ní a veli­kost je opět jen a jen na vás. Modu­lár­ní dům může mít malá okna, ale i obrov­ské skle­ně­né stě­ny, kte­ré do objek­tu pus­tí maxi­mum slu­neč­ních paprsků.

Mnoho podob interiéru

Řeše­ní samot­né­ho inte­ri­é­ru je pak opět na vás, modu­lár­ní domy posky­tu­jí pro­stor pro kou­pel­nu, kuchyň, kan­ce­lář­ské i spo­le­čen­ské pro­sto­ry. Jejich podo­bu určí­te jedi­ně vy. Mno­ho podob může mít i vnitř­ní obklad nebo pod­la­hy. Chce­te kera­mic­ký obklad v kou­pel­ně a beto­no­vou pod­la­hu v kan­ce­lá­ři? Není pro­blém. Neob­vyklou podo­bu celé­ho pro­sto­ru můžou navíc klid­ně umoc­nit krbo­vá kam­na. Stej­né inte­ri­é­ro­vé povrchy pod­lah a stěn jako jsou pou­ží­vá­ny při stan­dard­ní výstav­bě, může­te pou­žít i v modu­lár­ní výstavbě.

K realizaci domu z modulů přizvěte odborníky.

Ke stav­bě modu­lár­ních domů roz­hod­ně při­zvě­te odbor­nou a reno­mo­va­nou fir­mu. Objekt objed­ná­te, do něko­li­ka měsí­ců vám ho vyro­bí a vlast­ní stav­ba bude trvat doslo­va pár dní. Pokud chce­te při stav­bě nové restau­ra­ce nebo kan­ce­lář­ské­ho objek­tu ušet­řit čas, pení­ze i ner­vy, roz­hod­ně­te se pro modu­lár­ní výstavbu.