KOMA MODULAR alt

Com­fort­Line — M


Nízkoen­er­get­ické mod­ulární domy ComfortLine

Mercedes mezi moduly – možnost výstavby nízkoenergetických staveb.

Když se zep­táte spoko­jených majitelů mod­ulárních staveb, co na nich nejvíce oceňu­jí, odpoví vám jas­ně. Tyto stav­by jsou bezkonkurenčně mobil­ní, šetří peníze, čas i příro­du. Něk­teré nízkoen­er­get­ické domy skutečně posky­tu­jí velk­ou úsporu opro­ti stan­dard­ním domům — a to zejmé­na díky šetrným, eko­log­ick­ým a eko­nom­ick­ým způ­sobům vytápění a per­fek­t­ní­mu zateplení fasády, střechy a pod­lahy s min­i­mal­iza­cí tepel­ných mostů.

Mod­u­ly splní i nejnáročnější přání

Také jste vždy­cky snili o tom, že si necháte zkostruo­vat stavbu přes­ně podle vašich před­stav? Mod­ulární domy uděla­jí ze snu skutečnost. Posky­tu­jí totiž ohrom­nou vari­abil­i­tu, díky které se staly okamžitě miláčkem těch nejnáročnějších klien­tů. V mod­ulárním domě můžete uskutečnit své pod­nika­tel­ské plány, mod­ulární domy se s úspěchem uplatňu­jí ve škol­ství, ale i jako domovy pro senio­ry a v neposled­ní řadě uspoko­jí mod­erní před­stavy o bydlení.

Fasá­da může být futur­i­stická i přírodní

Začněme tře­ba u fasády. Vybírat můžete z mno­ha typů různých obkladových mater­iálů různých vlast­nos­tí. Něk­teří lidé volí tře­ba super­mod­erní, futur­i­stické obkla­dy, které dají objek­tu punc sci-fi. Další zákazní­ci pak zůstá­va­jí při zemi a raději upřed­nos­tňu­jí přírod­ní a decent­ní mater­iá­ly, díky kterým mod­ulární stav­by lépe zapad­nou do kra­jiny. Fan­tazii se oprav­du meze nekladou. Vše závisí na architek­tovi, jak pochopí přání investo­ra a skloubí s místem, kde se plánu­je budoucí stav­ba umístit.

Váš dům může mít obrovsk­ou skleně­nou stěnu

Fan­tazie ovšem může zůs­tat ve hře i poté, co vyberete fasá­du. Vnější podobu objek­tu samozře­jmě tvoří i okna a dveře. Jejich rozmístění a velikost je opět jen a jen na vás. Mod­ulární dům může mít malá okna, ale i obrovské skleněné stěny, které do objek­tu pustí max­i­mum slunečních paprsků.

Mno­ho podob interiéru

Řešení samot­ného inter­iéru je pak opět na vás, mod­ulární domy posky­tu­jí pros­tor pro koupel­nu, kuchyň, kancelářské i společen­ské pros­to­ry. Jejich podobu určíte jed­ině vy. Mno­ho podob může mít i vnitřní obklad nebo pod­lahy. Chcete keram­ický obklad v koupel­ně a betonovou pod­lahu v kanceláři? Není prob­lém. Neob­vyk­lou podobu celého pros­toru můžou navíc klid­ně umoc­nit krbová kam­na. Ste­jné inter­iérové povrchy pod­lah a stěn jako jsou používány při stan­dard­ní výs­tavbě, můžete použít i v mod­ulární výstavbě.

K real­izaci domu z mod­ulů přizvěte odborníky.

Ke stavbě mod­ulárních domů rozhod­ně přizvěte odbornou a renomovanou fir­mu. Objekt objed­náte, do něko­li­ka měsíců vám ho vyrobí a vlast­ní stav­ba bude trvat doslo­va pár dní. Pokud chcete při stavbě nové restau­race nebo kancelářského objek­tu ušetřit čas, peníze i nervy, rozhod­něte se pro mod­ulární výstavbu.