KOMA MODULAR alt

Svět KOMA


Chce­me pomá­hat lidem skrz modu­lár­ní výstav­bu. Dává­me důraz na ino­va­ce a design již od roku 1992. Věří­me, že spo­je­ní desig­nu a kva­li­ty je ta nej­lep­ší ces­ta. Zále­ží nám na dob­rém pra­cov­ním a život­ním pro­stře­dí, neu­stá­le se roz­ví­jí­me a zlep­šu­je­me, pro­to­že kon­ku­ren­ce ani čas nespí. Při návr­zích našich řeše­ní mys­lí­me na bla­ho a potře­by zákaz­ní­ka, kte­ré­mu chce­me vždy při­nést vyso­kou při­da­nou hodnotu. 

KOMA FAMILY


V KOMĚ nikdy nejste sami. Naši rodinu tvoří několik společností, které směřují za stejným cílem:
výrobce modulární staveb. Sídlíme ve Vizovicích, kde máme také výrobní závod. Ve Vizovicích máme na starosti také prodej do Německa a anglicky mluvících zemí.
v Brně najdete náš druhý provoz, který se specializuje na fasády, zpracování hliníků a výplně otvorů (okna a dveře).
Na Slovensku máme obchodní zastoupení, které se stará o prodej a pronájem právě u našich východních sousedů.
i v Rakousku máme zastoupení, které se stará o prodej a pronájem.
naše pražská pobočka má na starosti pronájmový park pro Českou republiku.

Filozofie firmyPoslá­ním fir­my KOMA je Pomá­hat lidem a obo­ha­tit svět. Tím­to hes­lem se řídí­me i při rea­li­za­ci našich zaká­zek, a tak vznik­lo přes 100 škol a ško­lek po celé Evro­pě nebo prv­ní modu­lár­ní nemoc­ni­ce v Čes­ké repub­li­ce. Nebo­jí­me se výzev a ino­va­cí, nao­pak je pod­po­ru­je­me. V are­á­lu naší fir­my vzni­ká Vývo­jo­vé ino­vač­ní cen­t­rum modu­la­ri­ty, ve kte­rém chce­me vymýš­let dal­ší a nové mož­nos­ti v modularitě.

  • Koma buildingsite photo by alex shoots buildings m 2
  • Koma buildingsite photo by alex shoots buildings m 00649
  • CF119542
  • IMG 5120 web

Výhody modulární výstavby


Oproti klasické výstavbě vykazuje modulární výstavba mnoho pozitivních rysů jak po stránce kvalitativní, tak ekonomické.
LINKOVÁ KVALITA
Většina výroby je prováděna za stálých klimatických podmínek ve výrobní hale. Plně digitalizovaná výroba umožňuje díky systému kontrol dosažení linkové kvality. KOMA se pyšní zaváděním Průmyslu 4.0
EKONOMIČNOST
Díky rychlosti můžete stavbu užívat dříve, takže je návratnost investice rychlejší. Linková výroba znamená také kontrolu nad cenou produktu. Díky tomu cena, kterou si dohodnete při zadávání zakázky je cena, za kterou stavbu skutečně dostanete.
RYCHLOST
Díky přípravě modulů včetně jejich zařízení ve výrobní hale vznikne stavba na místě v řádu hodin a je hned připravena k využití. Také je velká výhoda, že výroba modulů probíhá souběžně se stavbu základů, takže se doba výstavby redukuje až na polovinu.
ROZLOŽITELNOST a MOBILITA
Modulární objekt je možné později rozložit na jednotlivé moduly a ty použít pro potřeby jiného objektu.
FLEXIBILITA
Modulární výstavba umí reagovat na aktuální potřeby majitele a je možné jí rozšířit. Třeba o dvě nová patra.
ŠETRNOST K PROSTŘEDÍ
Z výše uvedených vlastností vyplývá jedna neméně důležitá: modulární stavba je extrémně šetrná k životnímu prostředí. Životní prostor nezatěžuje dlouhodobě hlukem a prachem, který je charakteristický u standardní výstavby.

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110