KOMA MODULAR alt

Svět KOMA


Naším cílem je pomá­hat lidem pro­střed­nic­tvím modu­lár­ní výstav­by. Věnu­je­me pozor­nost ino­va­ci a desig­nu již od roku 1992 a věří­me, že spo­je­ní kva­li­ty a desig­nu je tím nej­lep­ším pří­stu­pem. Kla­de­me důraz na vytvo­ře­ní pří­jem­né­ho pra­cov­ní­ho a život­ní­ho pro­stře­dí a neu­stá­le se sna­ží­me zlep­šo­vat a roz­ví­jet. Při navr­ho­vá­ní našich řeše­ní mys­lí­me na potře­by zákaz­ní­ka a sna­ží­me se mu poskyt­nout vyso­kou při­da­nou hodnotu. 

KOMA FAMILY


V KOMĚ nikdy nejste sami. Naši rodinu tvoří několik společností, které směřují za stejným cílem:
výrobce modulární staveb. Sídlíme ve Vizovicích, kde máme také výrobní závod nejen na samotné moduly, ale také na hliníkové výplně a fasády. Ve Vizovicích máme na starosti také prodej do Německa a anglicky mluvících zemí.
Na Slovensku najdete naše obchodní zastoupení v Nitře. Mají na starost prodej modulární výstavby pro slovenský trh a pronájmový park čítá přes 800 ks modulů.
naše pražská pobočka má na starosti pronájmový park pro Českou republiku. Pronajímají kusově kontejnery, ale hlavně celé modulární sestavy.

Filozofie firmyPoslá­ním fir­my KOMA je Pomá­hat lidem a obo­ha­tit svět. Tím­to hes­lem se řídí­me i při rea­li­za­ci našich zaká­zek, a tak vznik­lo přes 100 škol a ško­lek po celé Evro­pě nebo prv­ní modu­lár­ní nemoc­ni­ce v Čes­ké repub­li­ce. Nebo­jí­me se výzev a ino­va­cí, nao­pak je pod­po­ru­je­me. V are­á­lu naší fir­my vzni­ká Vývo­jo­vé ino­vač­ní cen­t­rum modu­la­ri­ty, ve kte­rém chce­me vymýš­let dal­ší a nové mož­nos­ti v modularitě.

  • Koma buildingsite photo by alex shoots buildings m 2
  • Koma buildingsite photo by alex shoots buildings m 00649
  • CF119542
  • IMG 5120 web

Výhody modulární výstavby


Oproti klasické výstavbě vykazuje modulární výstavba mnoho pozitivních rysů jak po stránce kvalitativní, tak ekonomické.
LINKOVÁ KVALITA
Většina výroby je prováděna za stálých klimatických podmínek ve výrobní hale. Plně digitalizovaná výroba umožňuje díky systému kontrol dosažení linkové kvality. KOMA se pyšní zaváděním Průmyslu 4.0
EKONOMIČNOST
Díky rychlosti můžete stavbu užívat dříve, takže je návratnost investice rychlejší. Linková výroba znamená také kontrolu nad cenou produktu. Díky tomu cena, kterou si dohodnete při zadávání zakázky je cena, za kterou stavbu skutečně dostanete.
RYCHLOST
Díky přípravě modulů včetně jejich zařízení ve výrobní hale vznikne stavba na místě v řádu hodin a je hned připravena k využití. Také je velká výhoda, že výroba modulů probíhá souběžně se stavbu základů, takže se doba výstavby redukuje až na polovinu.
ROZLOŽITELNOST a MOBILITA
Modulární objekt je možné později rozložit na jednotlivé moduly a ty použít pro potřeby jiného objektu.
FLEXIBILITA
Modulární výstavba umí reagovat na aktuální potřeby majitele a je možné jí rozšířit. Třeba o dvě nová patra.
ŠETRNOST K PROSTŘEDÍ
Z výše uvedených vlastností vyplývá jedna neméně důležitá: modulární stavba je extrémně šetrná k životnímu prostředí. Životní prostor nezatěžuje dlouhodobě hlukem a prachem, který je charakteristický u standardní výstavby.

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110