KOMA MODULAR alt

City Modul


Designo­vé neza­tep­le­né modu­ly urče­né pře­de­vším jako výstav­ní prostor.

  • Nove Mesto na Morave 15 min
  • Nove Mesto na Morave 18 min
  • Cm-db2015-04
  • Cm_osp-04

City modu­ly jsou uni­kát­ní zejmé­na svým jedi­neč­ným paten­to­va­ným tva­rem. Nejed­ná se totiž o běž­ný kvá­dr, nýbrž o hra­nol lichoběž­ní­ko­vé­ho tva­ru. Tím­to aty­pic­kým tva­rem CITY modu­ly nabí­zí růz­né archi­tek­to­nic­ky a umě­lec­ky atrak­tiv­ní modu­lár­ní sesta­vy. City modu­ly KOMA jsou revolucí/evolucí v modu­lár­ní archi­tek­tu­ře. Jed­no­du­chou změ­nou základ­ní geo­me­t­rie, syme­t­ric­kým zešik­mě­ním obou krat­ších stran modu­lu, vzni­ká zce­la nový pro­dukt. Díky této drob­né, avšak na prv­ní pohled patr­né trans­for­ma­ci není City modul KOMA, na roz­díl od jeho přímých kon­ku­ren­tů, vní­mán jako kon­tej­ner, ale jako designo­vý měst­ský mobi­li­ář v měřít­ku drob­né dočas­né archi­tek­tu­ry modu­ly. Kata­log uži­tí City modu­lů si může­te pro­hléd­nout ZDE. City modu­ly pou­ze pronajímáme. 

WEB