KOMA MODULAR alt

City Mod­ul


Úvod­ní text k citymodulu

City mod­u­ly jsou unikát­ní zejmé­na svým jedinečným paten­to­vaným tvarem. Nejed­ná se totiž o běžný kvá­dr, nýbrž o hra­nol lichoběžníkového tvaru. Tím­to atyp­ick­ým tvarem CITY mod­u­ly nabízí různé architek­ton­icky a umělecky atrak­tivní mod­ulární ses­tavy. City mod­u­ly KOMA jsou revolucí/​evolucí v mod­ulární architek­tuře. Jednodu­chou změ­nou zák­lad­ní geome­trie, symet­rick­ým zešik­měním obou kratších stran mod­u­lu, vzniká zcela nový pro­dukt. Díky této drob­né, avšak na první pohled patrné trans­for­ma­ci není City mod­ul KOMA, na rozdíl od jeho přímých konkuren­tů, vnímán jako kon­te­jn­er, ale jako desig­nový měst­ský mobil­iář v měřítku drob­né dočas­né architek­tu­ry mod­u­ly. Kat­a­log užití City mod­ulů si můžete prohléd­nout ZDE. City mod­u­ly pouze pronajímáme.