KOMA MODULAR alt

Pro deve­lo­pe­ry


Modu­lár­ní výstav­ba pro­ká­za­la své výho­dy při rea­li­za­ci byto­vých domů nebo pro stu­dent­ských kole­jí, hote­lů nebo domo­vů pro seni­o­ry. Výro­ba modu­lů ve výrob­ních halách, pod stá­lou kon­t­ro­lou, kte­rou neo­vliv­ňu­je poča­sí, a hlav­ně za pev­ně sta­no­ve­nou cenu a ter­mín oce­ní pro­gre­siv­ní deve­lo­pe­ři. Nedo­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných sta­veb­ních děl­ní­ků nahrá­vá stro­jo­vé výro­bě modu­lár­ních staveb.

Francie_obr.2_zm

Bytové domy

Extrém­ně krát­ký čas díky pre­fab­ri­ka­ci a výstav­by sys­té­mem off-site con­structi­on“ rea­li­za­ce byto­vých domů oslo­vu­jí hlav­ně pro­gre­siv­ní inves­to­ry a developery. 

Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France

Hotely

Hote­ly z pro­sto­ro­vých modu­lů jsou v sou­la­du s moder­ní archi­tek­tu­rou a filo­zo­fií udr­ži­tel­nos­ti a ochra­ny život­ní­ho prostředí.

Ggz-friesland-7

Domy pro seniory

Modu­lár­ní domo­vy pro seni­o­ry jsou alter­na­ti­vou řeše­ní pro­blé­mu s nedo­stat­kem míst v podob­ných zaří­ze­ních, kte­ré řeší pří­sluš­né orgá­ny v reak­ci na stár­nou­cí populaci.

Msjihlava-8

Realizace školské

Modu­lár­ní mateř­ské ško­ly, základ­ní ško­ly, ale i vyso­ké a spe­ci­ál­ní ško­ly díky rych­los­ti a oka­mži­té mož­nos­ti pou­ži­tí řeší rych­le a kva­lit­ně potře­by nedo­stat­ku míst pro žáky ve měs­tech i na vesnicích.

1_5_1

Administrativní budovy

Admin­is­tra­tivní budo­vy a síd­la firem vybu­dované z pros­torových mod­ulů jsou díky své efek­tiv­itě, rych­los­ti a mobil­itě nej­ví­ce real­i­zo­vané mod­ulární objekty.