KOMA MODULAR alt

Pro sou­krom­ní­ky


Sou­kro­mé oso­by oslo­vu­je hlav­ně řada Fashi­on line, vzhle­dem k mož­nos­ti indi­vi­du­ál­ní­ho návr­hu pomo­cí kon­fi­gu­rá­to­ru a designo­vé­mu moder­ní­mu vzhle­du. Řada Fashi­on line je vhod­ná hlav­ně pro rekre­a­ci nebo pro zři­zo­vá­ní malých sou­kro­mých pro­vo­zo­ven. V pří­pa­dě poža­dav­ku zří­ze­ní modu­lár­ní­ho rodin­né­ho domu je vhod­ná spo­lu­prá­ce s archi­tek­tem, kte­rý ovlá­dá modu­lár­ní výstavbu.

Designo­vě uni­kát­ní sys­tém Modu­lár­ní výstavby

Fashi­on­Li­ne

Navštivte microsite produktu

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110