KOMA MODULAR alt

Rea­li­za­ce pro kulturu


Modu­lár­ní trva­lé kul­tur­ní domy, gale­rie a moder­ní muzea, ale i modu­lár­ní pro­sto­ry pro setká­vá­ní čle­nů růz­ných spol­ků umož­ni­ly již na mno­ha mís­tech obo­ha­ce­ní kul­tur­ní­ho živo­ta v růz­ných obcích a měs­tech. Navíc pře­no­si­tel­ná modu­lár­ní řeše­ní, kte­ré jsou nazý­vá­ny pop-up archi­tek­tu­rou, obo­ha­ti­ly pro­gra­my růz­ných fil­mo­vých fes­ti­va­lů, designo­vých dnů a týd­nů a dal­ších spo­le­čen­sko-kul­tur­ních akcí. Umož­ni­ly jak pre­zen­ta­ci růz­ných doved­nos­tí, tak vyzkou­še­ly funkč­nost a udr­ži­tel­nost dané­ho nápa­du oži­ve­ní nevy­u­ží­va­ných měst­ských pro­stor. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

Kd rybnik 04

Vesnický kulturní dům

Modu­lár­ní kul­tur­ní dům v Rybníku

Rok realizace:2013
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení

Související reference

2019 |
Modulární kulturní dům Norberčany
2018 |
Schody Času 100let ČR a 95let ČRo
2018 |
City moduly v roce 2018
2017 |
Zlínský filmový festival 2017
2016 |
City moduly oživily Zlínský filmový festival pro děti
2015 |
Multikulturní centrum Hvězdička

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110