KOMA MODULAR alt
7d 6928 1 0
2018 svetlo valmez 01790
2018 svetlo valmez 04719
Ikea and city modules 4
20180622 tt artinpark foto radovan stoklasa 014w
20180622 tt artinpark foto radovan stoklasa 059w
20180623 tt artinpark foto radovan stoklasa 008w
Img 8366
20181017 110416
Img 7758
Img 7761
Img 7767
Img 7769
Img 7778
Img 7782
Img 7801
Prazske jaro 1 1
Afo
Dscf3645
Img 7598
Img 7599
Img 7613
Img 7620
7d 6928 1
7d 6932 1
7d 6946 1
Slovacke leto 2018 4
Schody casu cro 27
Prezentace bmw na ffikv 2018 5
Prezentace bmw na ffikv 2018 7
Wp 20180630 18 05 14 pro
Sdilko porubajpg 1 1 0
Sdilko porubajpg 2 1 0
Sdilko porubajpg 10 1
Sdilko porubajpg 15 1 0
Skoda auto na ffp

35 fotografií

City moduly v roce 2018


Přehled akcí City modulů v roce 2018

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro kulturu
Rok realizace:2018
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 52
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem

Konec jara a léto jsou obdo­bím fes­ti­va­lů a růz­ných kul­tur­ních akcí, kde jsou CITY modu­ly hoj­ně využívány.Zmiňme tedy ale­spoň někte­ré objek­ty. Kon­cem dub­na se již po čtvr­té obje­vi­ly naše CITY modu­ly na stu­dent­ské akci pořá­da­né UTB Zlín – Design Wee­ku. Ve stej­nou dobu puto­va­ly 3 modu­ly do Olo­mou­ce na Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val popu­lár­ně-vědec­kých fil­mů AFO. Celý kvě­ten pak slou­ži­lo 9 modu­lů jako netra­dič­ní pop-up expo­zi­ce Sdíl­ko v Ost­ra­vě. Pat­ro­vá sesta­va Mini­li­gh­thou­se oži­vi­la Vác­la­vák v Pra­ze, kde poslou­ži­la jako info­point na akci Praž­ské Jaro.Největší akcí letoš­ní­ho jara byl pro naše CITY modu­ly Fil­mo­vý fes­ti­val ve Zlí­ně. Na pře­lo­mu květ­na a červ­na jste moh­li vidět v cen­t­ru Zlí­na 39 modu­lů včet­ně designo­vých díl­ni­ček či sesta­vy Ligh­thou­se, kte­rá poskyt­la záze­mí ČT.Poté násle­do­val dal­ší fes­ti­val, ten­to­krát v Kar­lo­vých Varech, kde jsme již podru­hé posta­vi­li dům Čes­ké Tele­vi­ze a nechy­bě­la ani sesta­va pro BMW s designo­vý­mi obkla­dy z Cet­ri­su a pře­kliž­ky, kte­rou navrh­lo stu­dio Olgoj Chorchoj.Lighthouse jsme mezi­tím pře­stě­ho­va­li na Slo­vác­ké léto do Uher­ské­ho Hra­diš­tě. Dal­ší modu­ly byly během léta vidět na náměs­tí v Otro­ko­vi­cích a v Kro­mě­ří­ži, na Lip­ně či v Pra­ze. Nechy­bě­ly ani na Colours of Ost­ra­va nebo na Barum Rallye ve Zlíně.Letos naše modu­ly zaví­ta­ly i za hra­ni­ce - 4 do Tren­či­an­ských Tep­lic, dal­ší byly v Aqua­par­ku Beše­ňo­vá a v Tatra­lan­dii. Ani pod­zim a zima nezů­sta­ly poza­du ve vyu­ží­vá­ní našich designo­vých City modu­lů růz­ný­mi orga­ni­za­ce­mi. V Pra­ze u Andě­la poskyt­ly výstav­ní pro­stor pro vzpo­mín­ku pade­sá­ti­le­té­ho výro­čí oku­pa­ce armá­da­mi Var­šav­ské smlou­vy pod vede­ním Sovět­ské­ho sva­zu. Něko­lik modu­lů poskyt­lo pro­stor pro pre­zen­ta­ci desig­né­rů na nej­vět­ší designo­vé akci ve střed­ní Evro­pě Designbloku.Vedle již tra­dič­ně vyu­ží­va­ných modu­lů na svá­tek svět­la Sig­nál v Pra­ze, byly vyu­ži­ty naše modu­ly na fes­ti­va­lu svět­la a vir­tu­ál­ní rea­li­ty Svět­lo Valmez.Lighthouse oži­vil his­to­ric­ké náměs­tí v Jih­la­vě v rám­ci nej­vět­ší­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu doku­men­tár­ních fil­mů v Evro­pě Ji-Hlava.V Pra­ze byly naše City modu­ly sou­čás­tí oslav 100 let od vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ska, o tom ale píše­me na jiném mís­tě. Nechy­bě­ly ani na fes­ti­va­lu ino­va­cí v Pra­ze Hole­šo­vi­cích Futu­re Port FPP 2018. V rám­ci vánoč­ních trhů nebu­dou opět naše designo­vé modu­ly v Brně a na jiných místech.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku