KOMA MODULAR alt

20 fotografií

City moduly oživily Zlínský filmový festival pro děti


Designové dílny, stánky nebo studio Zpráviček, které vysílá Česká Televize. Takové prostory poskytují CITY moduly na Mezinárodním festivalu pro děti a mládež ve Zlíně.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro kulturu
Rok realizace:2016
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: -
Počet modulů: 32
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem

Po akci Zlín Design Week opět naše CITY modu­ly zapl­ni­ly Zlín. Ten­to­krát se jed­na­lo o spo­lu­prá­ci s dět­ským fil­mo­vým fes­ti­va­lem. Na již 56. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu fil­mů pro děti a mlá­dež, kte­rý je nej­vý­znam­něj­ší kul­tur­ní akcí roku ve Zlín­ském kra­ji, doda­la KOMA 24 designo­vých CITY modu­lů a uni­kát­ní Ligh­thou­se, jež byl vyu­ží­ván jako stu­dio pořa­du Zprá­vič­ky, kte­ré vysí­lá Čes­ké tele­vi­ze. Jed­not­li­vé CITY modu­ly byly vyu­ží­vá­ny jako pro­dej­ní designo­vé stán­ky ve Fran­couz­ské ulič­ce, v par­cích pak jako záze­mí pro růz­né akti­vi­ty pro děti i dospě­lé. I na tom­to pří­kla­dě se tak uka­zu­jí jedi­neč­né vlast­nos­ti modu­lár­ní KOMA archi­tek­tu­ry. Jsou to zejmé­na vari­a­bil­nost, mobi­li­ta, super rych­lá výstav­ba a oje­di­ně­lý design.


Zpět na předchozí stránku