KOMA MODULAR alt
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_17
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_17
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_6
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_4
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_1
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_7
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_9
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_5
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_8
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_14
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_12
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_11
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_3
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_2
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_10
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_18
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_13
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_15
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_16
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_19
Filmovy_festival_pro_deti_a_mladez_zlin_20

20 fotografií

City moduly oživily Zlínský filmový festival pro děti


Designové dílny, stánky nebo studio Zpráviček, které vysílá Česká Televize. Takové prostory poskytují CITY moduly na Mezinárodním festivalu pro děti a mládež ve Zlíně.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro kulturu
Rok realizace:2016
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: -
Počet modulů: 32
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem

Po akci Zlín Design Week opět naše CITY modu­ly zapl­ni­ly Zlín. Ten­to­krát se jed­na­lo o spo­lu­prá­ci s dět­ským fil­mo­vým fes­ti­va­lem. Na již 56. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu fil­mů pro děti a mlá­dež, kte­rý je nej­vý­znam­něj­ší kul­tur­ní akcí roku ve Zlín­ském kra­ji, doda­la KOMA 24 designo­vých CITY modu­lů a uni­kát­ní Ligh­thou­se, jež byl vyu­ží­ván jako stu­dio pořa­du Zprá­vič­ky, kte­ré vysí­lá Čes­ké tele­vi­ze. Jed­not­li­vé CITY modu­ly byly vyu­ží­vá­ny jako pro­dej­ní designo­vé stán­ky ve Fran­couz­ské ulič­ce, v par­cích pak jako záze­mí pro růz­né akti­vi­ty pro děti i dospě­lé. I na tom­to pří­kla­dě se tak uka­zu­jí jedi­neč­né vlast­nos­ti modu­lár­ní KOMA archi­tek­tu­ry. Jsou to zejmé­na vari­a­bil­nost, mobi­li­ta, super rych­lá výstav­ba a oje­di­ně­lý design.


Zpět na reference