KOMA MODULAR alt

Pro prů­my­sl a služby


Modu­lár­ní výstav­ba a spe­ci­ál­ní kon­tej­ne­ry jsou vhod­né pro rych­le ros­tou­cí prů­mys­lo­vá odvět­ví jak v těž­kém, tak v leh­kém prů­mys­lu. Admi­nis­tra­tiv­ní i soci­ál­ní modu­lár­ní objek­ty vyře­ší rych­le potřeb­né záze­mí jak pro tech­nic­ké pra­cov­ní­ky, ale i pro výrob­ní zaměstnance.

Kancelare-wk-06

Administrativní budovy

Admin­is­tra­tivní budo­vy a síd­la firem vybu­dované z pros­torových mod­ulů jsou díky své efek­tiv­itě, rych­los­ti a mobil­itě nej­ví­ce real­i­zo­vané mod­ulární objekty.

Img_20180609_093350

Sanitární moduly

KOMA MODU­LAR se za roky své exis­ten­ce vypro­fi­lo­va­la jako expert na výro­bu sani­tár­ních modu­lů. KOMA modu­ly se uplat­ni­ly jako záze­mí pro VIP akce i jako záze­mí pro spor­tov­ní svě­to­vé a evrop­ské šampionáty.

Eledvice-9

Zařízení staveniště

Bez obyt­ných a sani­tár­ních modu­lů si dnes už žád­ný sta­veb­ník nedo­ká­že před­sta­vit zaří­ze­ní sta­ve­niš­tě. Obyt­né a sani­tár­ní modu­ly jsou vhod­né jak pro malé stav­by, tak i vel­ké sta­veb­ní cel­ky s kan­ce­lá­ře­mi, šat­na­mi, uby­tov­na­mi, modu­ly pro odpo­či­nek a stravování.

Explosion-proof-containers-1

Speciální moduly

Vel­ko­prosto­ro­vé modu­ly se uplat­ní i v odvět­vích, kde jsou zvý­še­né náro­ky na bez­peč­nost, umís­tě­ní spe­ci­ál­ních tech­no­lo­gií nebo na mís­tech, kde pou­ži­tí stan­dard­ní meto­dy výstav­by není možné.