KOMA MODULAR alt

Pro fir­my a podnikatele


Pro­gre­siv­ní inves­to­ři vyu­ží­va­jí výhod modu­lár­ních budov hlav­ně pro rych­lý návrat svých inves­tic, pro­to­že modu­lár­ní výstav­ba je extrém­ně rych­lá. Dále vyu­ží­va­jí mož­nost pře­mís­tě­ní modu­lár­ních budov, a tak mož­nost budo­vá­ní svých pro­vo­zo­ven i na pro­na­ja­tých pozem­cích. Dále oce­ňu­jí i mož­nost rych­lé­ho roz­ší­ře­ní svých pro­vo­zů, pomo­cí pří­sta­veb a modu­lů. A to vše při zacho­vá­ní kon­di­ce budov srov­na­tel­né nebo i lep­ší než budo­vy poří­ze­né stan­dard­ní mokrou cestou.

Modularni-kancelare-s-plastovou-fasadou-1

Administrativní budovy

Admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy a síd­la firem vybu­do­va­né z pro­sto­ro­vých modu­lů jsou díky své efek­ti­vi­tě, rych­los­ti a mobi­li­tě nej­ví­ce rea­li­zo­va­né modu­lár­ní objekty.

Pekarna kutzer erbendorf 02

Budovy pro podnikání

Pod­ni­ká­ní v modu­lár­ních objek­tech jde zce­la v sou­la­du aktu­ál­ních spo­le­čen­ských poža­dav­ků: Rych­lá, vari­a­bil­ní výstav­ba s mož­ný­mi změ­na­mi dis­po­zic v budouc­nu – to vše s ohle­dem na spo­le­čen­skou odpo­věd­nost fir­my (více o cir­ku­lár­ní výstav­bě), jejíž účel či dokon­ce umís­tě­ní je mož­né vždy přehodnotit.

Renault-modular-autosalon-3

Autosalony a autobazary

Modu­lár­ní auto­ba­za­ry a auto­sa­lo­ny jsou stá­le více oblí­be­né u pro­gre­siv­ních inves­to­rů, kte­ré oslo­vi­la hlav­ně rych­lost, mobi­li­ta a efektivita.

Parker-12

Prodejny

Pro­dej­ny z vel­ko­prosto­ro­vých modu­lů mohou být dočas­né i trva­lé, na pro­na­ja­tém pozem­ku i ve vlast­ním vlast­nic­tví. Mohou se roz­ši­řo­vat i zmen­šo­vat dle potřeby.

Pekarna kutzer erbendorf 02

Pekárny

Díky rych­los­ti a mobi­li­tě zís­ka­ly modu­lár­ní pekár­ny obli­bu pro rea­li­za­ci pří­mo u nákup­ních cen­ter, kde lze nabíd­nout zákaz­ní­kům čer­stvé peči­vo i s posezením.

Modular-petrol-station-texaco-7

Čerpací stanice

Modu­lár­ní čer­pa­cí sta­ni­ce oslo­vu­jí inves­to­ry hlav­ně svou schop­nos­tí rych­lé rea­li­za­ce a reak­ce na změny.

Img_20180609_093350

Sanitární moduly

KOMA MODU­LAR se za roky své exis­ten­ce vypro­fi­lo­va­la jako expert na výro­bu sani­tár­ních modu­lů. KOMA modu­ly se uplat­ni­ly jako záze­mí pro VIP akce i jako záze­mí pro spor­tov­ní svě­to­vé a evrop­ské šampionáty. 

Ggz-friesland-7

Zdravotnická zařízení

Rych­lost a mini­ma­li­za­ce obtě­žo­vá­ní paci­en­tů a zdra­vot­nic­ké­ho per­so­ná­lu pra­chem a hlu­kem jsou hlav­ní při­da­nou hod­no­tou výstav­by zdra­vot­nic­kých zaří­ze­ní pomo­cí vel­ko­prosto­ro­vých modulů.

Zavodni-restaurace-koma-exterier-1

Realizace pro stravování

Objek­ty pro stra­vo­vá­ní poří­ze­né pomo­cí modu­lár­ní výstav­by extrém­ně zkra­cu­jí návrat­nost vlo­že­ných investic.

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110