KOMA MODULAR alt

Domy pro seniory


Pro­dlu­žo­vá­ní lid­ské­ho věku spo­leč­ně s upouš­tě­ním od více­ge­ne­rač­ní­ho byd­le­ní, ale i nemo­ci, kte­ré pro­vá­zí stár­nou­cí gene­ra­ci nutí k výstav­bě a poři­zo­vá­ní kapa­cit domo­vů pro seni­o­ry. Modu­lár­ní výstav­ba nabí­zí rych­lé a efek­tiv­ní řeše­ní jak kom­pakt­ních domo­vů pro seni­o­ry, tak domo­vů pro indi­vi­du­ál­ní byd­le­ní v samo­stat­ných malo­prosto­ro­vých bytech. Modu­ly také nabí­ze­jí mož­nost výstav­by seni­or­ské­ho bez­ba­ri­é­ro­vé­ho byd­le­ní for­mou samo­stat­ných objek­tů pro aktiv­ní seni­o­ry. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

Studie bydlení pro seniory

Poptat Technický list ke stažení

Související reference

2020 |
Krček mezi domovy pro seniory na Vsetíně
2012 |
Studie Bydlení seniorů
2005 |
Domov poklidného stáří
2003 |
Domov poklidného stáří v Redoute

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110