KOMA MODULAR alt
IMG 0728 min
IMG 0705 min
modulární propojení budov
IMG 0750 min
IMG 0758 min
IMG 0762 min
IMG 0772 min
IMG 0776 min

7 fotografií

Krček mezi domovy pro seniory na Vsetíně


Představujeme vám malý projekt s velkým srdcem ♥. S Diakonií Vsetín spolupracujeme již řadu let a na konci roku 2020 jsme postavili krček, který propojuje dva domovy pokojného stáří.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro bydlení / Domovy poklidného stáří
Rok realizace:2020
Klient:Diakonie VSETÍN
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Počet modulů: 3
Forma prodeje:Prodej

Nej­no­věj­ší rea­li­za­cí je spo­je­ní dvou sou­se­dí­cích domo­vů pro seni­o­ry, jež Dia­ko­nie pro­vo­zu­je. V jed­nom z nich se nachá­zí spo­le­čen­ská míst­nost, kde se kli­en­ti mohou setká­vat a trá­vit čas spo­leč­ně. Pře­mis­ťo­vá­ní z budo­vy do budo­vy bylo pro seni­o­ry znač­ně nároč­né, a tak jim modu­lár­ní krček usnad­ní pohyb mezi obě­ma domo­vy. Sesta­vu tvo­ří 3 modu­ly, kte­ré jsme umís­ti­li mezi nej­vyš­ší pat­ra obou budov. Samo­zřej­mos­tí je při­tom bez­ba­ri­é­ro­vý prů­chod. Díky vel­kým oknům se kli­en­tům ote­ví­rá nád­her­ný výhled na Vsetín a samot­né modu­ly nejsou jen spo­jo­va­cím prv­kem, ale záro­veň slou­ží jako odpo­čin­ko­vá míst­nost a zim­ní zahrada. 

Modu­lár­ní krček jsme smon­to­va­li již v zimě, ale kvů­li pan­de­mic­kým opat­ře­ním bylo jeho uve­de­ní do pro­vo­zu odlo­že­no na 1. 7. 2021. Děku­je­me Dia­ko­nii Vsetín a fir­mě For­mi­ca s.r.o. Bylo naší ctí s vámi pra­co­vat na pro­jek­tu, kte­rý uči­ní živo­ty řady lidí poho­dl­něj­ší­mi a veselejšími.

Modu­la­ri­ta spo­ju­je (doslo­va) :-)

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku