KOMA MODULAR alt

Sani­tár­ní moduly


Více než dese­ti­le­tá spo­lu­prá­ce fir­my KOMA s nad­ná­rod­ní­mi spo­leč­nost­mi, kte­ré posky­tu­jí pře­mís­ti­tel­né sani­tár­ní modu­ly a kon­tej­ne­ry včet­ně slu­žeb s tím sou­vi­se­jí­cích, na vývo­ji těch­to modu­lů, uči­ni­la z fir­my KOMA spe­ci­a­lis­tu v tom­to obo­ru. Fir­ma KOMA nabí­zí stan­dard­ní řeše­ní, ale spe­ci­ál­ní modu­ly jak indi­vi­du­ál­ní, tak celé kolek­ce. Samo­zřej­mos­tí je, před kaž­dou novou kolek­cí vyro­be­ní pro­to­ty­pu, kte­rý se odsou­hla­sí před séri­o­vou výrobou.

Koma sanitarky 01

Luxusní VIP sanitární moduly

Tyto luxus­ní modu­lár­ní pro­sto­ry kom­bi­nu­jí exklu­ziv­ní sani­tár­ní vyba­ve­ní s designo­vý pří­slu­šen­stvím a kva­lit­ní­mi mate­ri­á­ly. Díky odbor­nos­ti a důra­zu na detai­ly jsme naše­mu dlou­ho­le­té­mu zákaz­ní­ko­vi nabíd­li este­tic­ký a funkč­ní pro­stor na nej­vyš­ší úrovni.

Rok realizace:2023
Země realizace:Polsko
Poptat
Vip-sani-1

VIP sanitární moduly TOI TOI & DIXI

Fir­ma Toi­Toi & Dixi a ADCO má poboč­ky po celém svě­tě a tyto nad­stan­dard­ní modu­ly pro­na­jí­má pro kul­tur­ní či spor­tov­ní akce, všu­de tam, kde si zákaz­ník žádá mobi­li­tu a při­tom luxus.

Rok realizace:2005
Klient:TOiITOI
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení
Schmidt-5

Sociální zázemí pro výrobní firmu

Modu­lár­ní pat­ro­vá pří­stav­ba záze­mí pro zaměstnance. 

Rok realizace:2011
Klient:Schmidt
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení

Výhody modulární výstavby


Oproti klasické výstavbě vykazuje modulární výstavba mnoho pozitivních rysů jak po stránce kvalitativní, tak ekonomické.
LINKOVÁ KVALITA
Většina výroby je prováděna za stálých klimatických podmínek ve výrobní hale. Plně digitalizovaná výroba umožňuje díky systému kontrol dosažení linkové kvality. KOMA se pyšní zaváděním Průmyslu 4.0
EKONOMIČNOST
Díky rychlosti můžete stavbu užívat dříve, takže je návratnost investice rychlejší. Linková výroba znamená také kontrolu nad cenou produktu. Díky tomu cena, kterou si dohodnete při zadávání zakázky je cena, za kterou stavbu skutečně dostanete.
RYCHLOST
Díky přípravě modulů včetně jejich zařízení ve výrobní hale vznikne stavba na místě v řádu hodin a je hned připravena k využití. Také je velká výhoda, že výroba modulů probíhá souběžně se stavbu základů, takže se doba výstavby redukuje až na polovinu.
ROZLOŽITELNOST a MOBILITA
Modulární objekt je možné později rozložit na jednotlivé moduly a ty použít pro potřeby jiného objektu.
FLEXIBILITA
Modulární výstavba umí reagovat na aktuální potřeby majitele a je možné jí rozšířit. Třeba o dvě nová patra.
ŠETRNOST K PROSTŘEDÍ
Z výše uvedených vlastností vyplývá jedna neméně důležitá: modulární stavba je extrémně šetrná k životnímu prostředí. Životní prostor nezatěžuje dlouhodobě hlukem a prachem, který je charakteristický u standardní výstavby.

Související reference

2023 |
Sanitární moduly do Senegalu
2023 |
VIP sanitární moduly

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110