KOMA MODULAR alt
Sanitarky Senegal 04
Sanitarky Senegal 06
Sanitarky Senegal 14
Sanitarky Senegal 07
Sanitarky Senegal 12
Sanitarky Senegal 13
Sanitarky Senegal 23
Sanitarky Senegal 27
Sanitarky Senegal 25
Sanitarky Senegal 34
Sanitarky Senegal 37
Sanitarky Senegal 03

11 fotografií

Sanitární moduly do Senegalu


Dva pronájmové sanitární moduly určené do afrického přímořského prostředí.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Sanitární moduly
Rok realizace:2023
Klient:KOMA Senegal
Země realizace:Senegal
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 2
Užitná plocha: 14 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

Dal­ší KOMA modu­ly míří na Afric­ký kon­ti­nent. Ten­to­krát se jed­ná o dva sani­tár­ní modu­ly, kte­ré budou slou­žit jako veřej­né toa­le­ty a sprchy a kte­ré bude pobočka KOMA Sene­gal pro­na­jí­mat, neboť je v Afri­ce po veřej­ných hygi­e­nic­kých zaří­ze­ních vel­ká poptáv­ka. Pokud se tyto dva pro­to­ty­py osvěd­čí, měl by v Sene­ga­lu postup­ně vznik­nout celý pro­ná­jmo­vý park. 

Kaž­dý modul má půdo­rys­ný roz­měr 6058×2438 mm a je vyba­ve­ný mycí rýnou, dvě­ma spr­cha­mi, čtyř­mi turec­ký­mi zácho­dy a šes­ti WC, kte­ré v Afri­ce vyu­ží­va­jí zejmé­na lidé se sní­že­nou pohyb­li­vos­tí (vět­ši­nou seni­o­ři). Vnitř­ní stě­ny jsou oblo­že­né Simo­na des­ka­mi, záchod­ky a sprchy jsou oddě­le­ny sani­tár­ní­mi příčkami. 

Při výbě­ru mate­ri­á­lů a povr­cho­vých úprav bylo nut­né zohled­nit poža­dav­ky na jed­no­du­chou údrž­bu a odol­nost vůči pro­stře­dí (pří­moř­ské pro­stře­dí, vyso­ká praš­nost a vyso­ká inten­zi­ta slu­neč­ní­ho záření).

Umístění objektu

Zpět na reference