KOMA MODULAR alt

Pro stát­ní insti­tu­ce, měs­ta a obce


Komu­nál­ní modu­lár­ní výstav­ba je oblí­be­ná hlav­ně u zod­po­věd­ných zastu­pi­te­lů. Modu­lár­ní škol­ské stav­by díky své vari­a­bi­li­tě a mož­nos­ti pře­mís­ťo­vá­ní tam, kde je nedo­sta­tek míst jak v mateř­ských, tak základ­ních ško­lách zís­ká­va­jí stá­le vět­ší obli­bu. Ale i per­ma­nent­ní modu­lár­ní byto­vé domy, domo­vy pro seni­o­ry nebo budo­vy pro zdra­vot­nic­tví řeší rych­le potře­bu obča­nů, kte­rý­mi zís­ká­va­jí zastu­pi­te­lé hlasy.

Kindergarten_lapp_kabel_15

Realizace školské

Modu­lár­ní mateř­ské ško­ly, základ­ní ško­ly, ale i vyso­ké a spe­ci­ál­ní ško­ly díky rych­los­ti a oka­mži­té mož­nos­ti pou­ži­tí řeší rych­le a kva­lit­ně potře­by nedo­stat­ku míst pro žáky ve měs­tech i na vesnicích.

Slavoj plzen 29

Realizace pro sport

Modu­lár­ní záze­mí pro růz­né spor­ty, indi­vi­du­ál­ní i kolek­tiv­ní, zim­ní i let­ní vyře­ši­la pro­blém s nedo­stat­kem šaten, hygi­e­nic­kých zaří­ze­ní, ale i pro­sto­ry pro oddech pro spor­tov­ce mno­ha odvětví.

Kancelare-wk-06

Administrativní budovy

Admin­is­tra­tivní budo­vy a síd­la firem vybu­dované z pros­torových mod­ulů jsou díky své efek­tiv­itě, rych­los­ti a mobil­itě nej­ví­ce real­i­zo­vané mod­ulární objekty.

Francie_obr.2_zm

Bytové domy

Extrém­ně krát­ký čas díky pre­fab­ri­ka­ci a výstav­by sys­té­mem off-site con­structi­on“ rea­li­za­ce byto­vých domů oslo­vu­jí hlav­ně pro­gre­siv­ní inves­to­ry a developery. 

Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France

Hotely

Hote­ly z pro­sto­ro­vých modu­lů jsou v sou­la­du s moder­ní archi­tek­tu­rou a filo­zo­fií udr­ži­tel­nos­ti a ochra­ny život­ní­ho prostředí.

Ggz-friesland-7

Domy pro seniory

Modu­lár­ní domo­vy pro seni­o­ry jsou alter­na­ti­vou řeše­ní pro­blé­mu s nedo­stat­kem míst v podob­ných zaří­ze­ních, kte­ré řeší pří­sluš­né orgá­ny v reak­ci na stár­nou­cí populaci.

HOM Skalité

Prodejny

Pro­dej­ny z vel­ko­prosto­ro­vých modu­lů mohou být dočas­né i trva­lé, na pro­na­ja­tém pozem­ku i ve vlast­ním vlast­nic­tví. Mohou se roz­ši­řo­vat i zmen­šo­vat dle potřeby.

Modulární kulturní dům Norberčany

Realizace pro kulturu

Stá­lé kul­tur­ní domy, ale i pop-up modu­lár­ní archi­tek­tu­ra oži­vu­jí­cí veřej­ný pro­stor, to je par­ke­ta pro vyu­ži­tí vel­ko­prosto­ro­vých modulů.

IMG 20220325 WA0005

Modulární letiště

Modu­la­ri­ta nachá­zí své mís­to i v mobi­li­tě lidí. Díky odol­nos­ti mate­ri­á­lu a mož­nost vybu­do­vat i vel­ké pro­sto­ry jsou modu­ly vhod­né i pro kom­pli­ko­va­né a nároč­né stav­by jako je letišt­ní ter­mi­nál nebo hangár.

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110