KOMA MODULAR alt
Kindergarten_lapp_kabel_15
Dsc-1070
Dsc-1074
Dsc-1076
Img-9692-nahled
Img-9709-nahled
Img-9734-nahled
Img-9755-nahled
Img-9759-nahled
Img-9782-nahled
Img-9797-nahled
Img-9831-nahled
Img-9833-nahled
Img-9837-nahled
Img-9865-nahled
Img-9365
Img-9377
Img-9384
Img-9387
Img-9390
Img-9423
Img-9460
Img-9484
Img-9547
Img-9549
Img-9556
Img-9626
Img-9663
Img-9695
Img-9698
Img-9746
Img-9755
Img-9762
Img-9766

33 fotografií

Nízkoenergetická firemní školka v Otrokovicích


Nízkoenergetická dvoutřídní modulární školka pro 42 dětí.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2013
Klient:LAPP KABEL
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 13
Užitná plocha: 402 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej

V pátek 6.9.2013 ve tři hodi­ny odpo­led­ne byla slav­nost­ně uve­de­na do pro­vo­zu níz­ko­ener­ge­tic­ká modu­lár­ní firem­ní škol­ka pro fir­mu Lapp Kabel v Otro­ko­vi­cích. Škol­ku jsme vybu­do­va­li z vel­ko­prosto­ro­vých modu­lů z řady Com­fort Line za nece­lé tři měsí­ce. Fir­ma Lapp Kabel půso­bí ved­le Čes­ké repub­li­ky hlav­ně ve Fran­cii a Němec­ku a pod­po­ru­je mla­dé zaměst­na­né ženy. Škol­ku slav­nost­ně ote­vřel spo­lu­vlast­ník fir­my pan Lapp, spo­leč­ně s otro­ko­vic­kým sta­ros­tou panem Jaro­sla­vem Bud­kem a pro­voz­ním a finanč­ním ředi­te­lem Lapp Kabel panem Reném Sed­lá­kem. Škol­ka dosta­la název OSKÁ­REK pod­le pana Oska­ra Lap­pa, kte­rý fir­my v roce 1957 zalo­žil. V zemích, kde fir­ma půso­bí, poří­di­la fir­ma Lapp pro své zaměst­na­né ženy něko­lik desí­tek těch­to zaří­ze­ní. Otro­ko­vic­ká škol­ka má dvě tří­dy pro před­ško­lá­ky kaž­dá pro 16 dětí a jed­nu tří­du pro malé děti do tří let pro 10 dětí. Cel­ko­vá kapa­ci­ta je tedy 42 dětí. Škol­ka byla vybu­do­vá­na pod­le archi­tek­to­nic­ké­ho návr­hu fir­my S-pro­jekt plus a.s. Zlín„ inte­ri­ér navrh­la Mgr.Vladimíra Bukvi­co­vá, kte­rý doda­la fir­ma Benjamín.Vedle tříd je škol­ka vyba­ve­na vlast­ní kuchy­ní, pro­voz­ní­mi míst­nost­mi, slu­neč­ní­mi kolek­to­ry, pod­la­ho­vým topením,klimatizací, ven­kov­ní­mi role­ta­mi a mar­ký­za­mi. Naše fir­ma byla prv­ní, kdo začal popu­la­ri­zo­vat výstav­bu mou­lár­ních ško­lek v Čes­ké a Slo­ven­ské repub­li­ce, posta­vi­li jsme prv­ní modu­lár­ní škol­ku v ČR v Rych­no­vě u Jab­lon­ce, posta­vi­li jsme prv­ní pat­ro­vou modu­lár­ní škol­ku v ČR pro 100 dětí v Jih­la­vě a nyní jsme vybu­do­va­li prv­ní níz­ko­ener­ge­tic­kou modu­lár­ní škol­ku. Věří­me, že stá­le více inves­to­rů se roz­hod­ne pro ten­to typ mateř­ských školek.


Umístění objektu

Zpět na reference