KOMA MODULAR alt

Pro pro­ná­jmo­vé firmy


Fir­ma KOMA je fir­ma, se kte­rou se dob­ře spo­lu­pra­cu­je. To oce­ňu­jí hlav­ně fir­my, kte­ré mají vlast­ní pro­ná­jmo­vé par­ky, pro kte­ré fir­ma KOMA vyrá­bí spe­ci­ál­ní pro­ná­jmo­vé kon­tej­ne­ry dle zadá­ní pro­ná­jmo­vé fir­my a podí­lí se tak na vývo­ji a ino­va­cích. Spe­ci­a­li­tou fir­my KOMA jsou sani­tár­ní modu­ly, což oce­ňu­jí reno­mo­va­né evrop­ské nad­ná­rod­ní společnosti.

Superior-line-28

Sanitární moduly

KOMA MODU­LAR se za roky své exis­ten­ce vypro­fi­lo­va­la jako expert na výro­bu sani­tár­ních modu­lů. KOMA modu­ly se uplat­ni­ly jako záze­mí pro VIP akce i jako záze­mí pro spor­tov­ní svě­to­vé a evrop­ské šampionáty.

Eledvice-9

Zařízení staveniště

Bez obyt­ných a sani­tár­ních modu­lů si dnes už žád­ný sta­veb­ník nedo­ká­že před­sta­vit zaří­ze­ní sta­ve­niš­tě. Obyt­né a sani­tár­ní modu­ly jsou vhod­né jak pro malé stav­by, tak i vel­ké sta­veb­ní cel­ky s kan­ce­lá­ře­mi, šat­na­mi, uby­tov­na­mi, modu­ly pro odpo­či­nek a stravování.