KOMA MODULAR alt

Modu­la­ri­ta


Modu­la­ri­ta je kon­cept, kte­rý se zabý­vá tvor­bou cel­ků z men­ších, samo­stat­ně fun­gu­jí­cích jed­no­tek, kte­ré mohou být kom­bi­no­vá­ny a při­způ­so­be­ny růz­ným potře­bám. Toto řeše­ní je čas­to pou­ží­vá­no v oblas­ti výro­by a sta­veb­nic­tví, ale lze ho apli­ko­vat také na jiné obo­ry (na toto téma jsme uspo­řá­da­li kon­fe­ren­ci). Modu­la­ri­ta umož­ňu­je snad­nou výmě­nu jed­not­li­vých kom­po­nen­tů a udr­žu­je vyso­kou úro­veň fle­xi­bi­li­ty a přizpůsobivosti.

Modularita je budoucnost výstavby

Co je modulární výstavba


Modu­lár­ní výstav­ba vzni­ká pre­fab­ri­ka­cí vel­ko­prosto­ro­vých modu­lů ve výro­bě a jejich mon­tá­ží na mís­tě stav­by. Je rych­lá, šetr­ná k pro­stře­dí a díky lin­ko­vé výro­bě a kon­t­ro­le kva­li­ty dosa­hu­je vyso­ké­ho stan­dar­du ve sta­veb­nic­tví. Modu­ly jsou na lin­ce při­pra­ve­né včet­ně vnitř­ní­ho vyba­ve­ní (obkla­dy, pod­la­hy, soci­ál­ní zaří­ze­ní) a na mís­tě rea­li­za­ce se modu­ly jen pro­po­jí. Stej­ně jako tra­dič­ní výstav­ba musí vyho­vo­vat legisla­tiv­ním i uži­va­tel­ským stan­dar­dům. Modu­lár­ní výstav­ba je zno­vupo­u­ži­tel­ná a recyklo­va­tel­ná, tak­že vyu­ží­vá prin­ci­py cir­ku­lár­ní eko­no­mi­ky v praxi.

  • Fashion line triple 27
  • Komaspace-central-30_0
  • Dreveny obklad svisly 6
  • Aachen-psych-03
  • Skola praha petrovice 27

Výhody modulární výstavby


Oproti klasické výstavbě vykazuje modulární výstavba mnoho pozitivních rysů jak po stránce kvalitativní tak ekonomické.
linková kvalita
Většina výroby je prováděna za stálých klimatických podmínek ve výrobní hale. Plně digitalizovaná výroba umožňuje díky systému kontrol dosažení linkové kvality. KOMA se pyšní zaváděním Průmyslu 4.0
pevná cena
ekonomické výhody nevychází pouze z rychlosti modulární výstavby. Linková výroba znamená také kontrolu nad cenou produktu. Díky tomu cena, kterou si dohodnete při zadávání zakázky je cena, za kterou stavbu skutečně dostanete.
rychlost
Díky přípravě modulů včetně jejich zařízení ve výrobní hale vznikne stavba na místě v řádu hodin a je de facto připravena k využití.
Rozložitelnost
Modulární objekt je možné později rozložit na jednotlivé moduly a ty použít pro potřeby jiného objektu.
flexibilita
Modulární výstavba umí reagovat na aktuální potřeby majitele a je možné jí rozšířit. Třeba o dvě nová patra.
šetrnost k prostředí
Z výše uvedených vlastností vyplývá jedna neméně důležitá: modulární stavba je extrémně šetrná k životnímu prostředí. Životní prostor nezatěžuje dlouhodobě hlukem a prachem, který je charakteristický u standardní výstavby.

Modu­lár­ní výstav­ba je čas­to posu­zo­vá­na se zby­teč­ný­mi předsudky.

Mýty modu­lár­ní výstavby

Ctp uzice 17

Mýtus vychá­zí ze zamě­ňo­vá­ní pojmu modu­lár­ní výstav­by za sesta­vy sta­ve­ništ­ních kon­tej­ne­rů. V tom pří­pa­dě lze vyzdvih­nout tře­ba extrém­ní ceno­vou výho­du. Modu­lár­ní budo­va ale může nabíd­nout stej­nou kon­di­ci jako ostat­ní budo­vy vytvo­ře­né stan­dard­ní­mi meto­da­mi. A v tako­vém pří­pa­dě je i cena srov­na­tel­ná. Je tře­ba si uvě­do­mit, že jsou pou­ži­ty stej­né mate­ri­á­ly ať už na povrchy, výpl­ně otvo­rů nebo řemes­la a nelze oče­ká­vat od doda­va­te­lů těch­to mate­ri­á­lů, že poskyt­nou extrém­ní sle­vy na tyto mate­ri­á­ly. Ceno­vou výho­du ale inves­tor zís­ká díky rych­los­ti rea­li­za­ce modu­lár­ní budo­vy a dří­věj­ší návrat­nos­ti investice.

Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France

Modu­lár­ní výstav­ba si nedě­lá ambi­ce na vytvo­ře­ní budov, kte­ré budou po sta­le­tí cha­rak­te­ri­zo­vat danou dobu. MODU­LÁR­NÍ VÝSTAV­BA je rych­lé a eko­no­mic­ké řeše­ní s při­da­nou archi­tek­to­nic­kou a designo­vou hod­no­tou. Co se týče život­nos­ti, tech­nic­ká život­nost je kaž­do­pád­ně dale­ko vyš­ší než život­nost morál­ní. Tedy je výraz­ně vět­ší než poža­dav­ky vyu­ži­tí budov dle sou­čas­né­ho způ­so­bu živo­ta. Nos­nost modu­lár­ní budo­vy zajiš­ťu­je v pří­pa­dě vyro­be­ných KOMA modu­lů oce­lo­vá pozin­ko­va­ná kon­struk­ce, kte­rá dle AČSZ ztra­tí svou nos­nost v pří­pa­dě pone­chá­ní vli­vu pově­tr­nost­ním pod­mín­kám za 140 let. V pří­pa­dě modu­lů není pozin­ko­va­ná kon­struk­ce vysta­ve­na pově­tr­nost­ním pod­mín­kám, tudíž může­me s jis­to­tou tvr­dit, že morál­ní život­nost je men­ší než tech­nic­ká. Modu­lár­ní budo­vy navíc po ztrá­tě morál­ní život­nos­ti nemu­sí být demo­lo­vá­ny, ale jed­not­li­vé modu­ly mohou být pou­ži­ty k jiné­mu úče­lu a tak pro­dlou­žit i jejich morál­ní životnost.

Fashion line triple 17

Ten­to mýtus také vzni­kl v návaz­nos­ti na pohle­dy sestav ze sta­ve­ništ­ních obyt­ných kon­tej­ne­rů. MODU­LÁR­NÍ BUDO­VY jsou ale jiná kate­go­rie. Zkrá­ce­ně řeče­no - je to moder­ní sys­tém poří­ze­ní objek­tu pomo­cí tzv. sys­té­mu Off-site con­structi­on. To zna­me­ná, že vět­ši­na výro­by je pro­vá­dě­na za stá­lých kli­ma­tic­kých pod­mí­nek ve výrob­ní hale. Budo­vu tak může­te vytvo­řit pomo­cí pro­sto­ro­vých modu­lů, pane­lů nebo prv­ků jako jsou cih­ly nebo tvár­ni­ce. Z této filo­zo­fie jas­ně vyplý­vá: Tak jako za vzhled nemů­že cih­la, nemů­že za vzhled ani modul. Vzhled budo­vy jed­no­znač­ně defi­nu­je architekt.

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110