KOMA MODULAR alt

Stan­dar­d­Li­ne - C


Uni­ver­zál­ní modu­lár­ní objek­ty nebo také obyt­né kon­tej­ne­ry StandardLine

Řada Stan­dard­Line je náš nejprodá­vanější typ pros­torových mod­ulů, a to hlav­ně díky skvělé­mu pomě­ru kval­i­ty a ceny. Lze ji vyu­žít pro mno­hé úče­ly, např. škol­ky, restau­race, záze­mí pro děl­níky a dal­ší. Mimo jiné tato řada vyni­ká také prod­louže­nou živ­ot­nos­tí, svou ekologičnos­tí a finanč­ní nenáročnos­tí. Vybí­rat přit­om může­te z mno­ha růz­ných variant.

Někdy býva­jí tyto modu­ly ozna­čo­vá­ny také jako obyt­né kontejnery.

Kancelářské kontejnery - modulární kancelář

Obytné a sanitární kontejnery

Obyt­né kon­tej­ne­ry, jejichž nos­ná kost­ra je pro­ve­de­na z žáro­vě zin­ko­va­né­ho ple­chu, mají pro­dlou­že­nou život­nost bez nut­nos­ti doda­teč­ných oprav­ných nátě­rů. Obyt­né kon­tej­ne­ry, nebo chce­te-li modu­lár­ní výstav­ba, před­sta­vu­jí novou alter­na­ti­vu ve sta­veb­nic­tví. Alter­na­ti­vu eko­no­mic­kou, finanč­ně nená­roč­nou a navíc i eko­lo­gic­kou. Pokud se roz­hod­ne­te, že chce­te rych­le (v řádu týd­nů) posta­vit tře­ba uby­tov­nu, restau­ra­ci, záze­mí pro děl­ní­ky nebo škol­ku, obyt­ný kon­tej­ner před­sta­vu­je ide­ál­ní řeše­ní. Pokud se roz­hod­ne­te rea­li­zo­vat rodin­ný dům pomo­cí pro­sto­ro­vých modu­lů, tak jedi­ně z řady Com­fortLine a to výji­meč­ně dle zpra­co­va­né­ho pro­jek­tu spe­ci­a­lis­tou na modu­lár­ní výstavbu. 

 • C3L - obytné moduly

  Stan­dard­ní 8´ až 20´ obyt­né kon­tej­ne­ry“ moduly. 

  3x sto­ho­va­tel­né modu­ly vhod­né jako uby­to­va­cí, kan­ce­lář­ské a sta­veb­ní modu­ly, vyu­ži­tel­né pro stav­by dočas­né­ho cha­rak­te­ru pro růz­né účely.

  Tyto modu­ly jsou kom­plet­ně vyba­ve­né výpl­ně­mi otvo­rů, úpra­vou povrchů, elek­tro­in­sta­la­ce­mi a sani­tár­ním zařízením.

  Vhod­né pro stav­by trva­lé­ho cha­rak­te­ru s mož­nos­tí vyu­ži­tí demon­tá­že a opě­tov­né mon­tá­že na novém místě.

 • C3S - sanitární moduly

  Sani­tár­ní modu­ly C3S máme v pro­ná­jem­ním par­ku v kon­krét­ních spe­ci­fi­ka­cích a výba­vách, kte­ré se nám v prů­bě­hu minu­lých let osvěd­či­li jako nej­ví­ce poža­do­va­né naši­mi zákaz­ní­ky. Naše modu­ly pro­chá­ze­jí prů­běž­ný­mi moder­ni­za­ce­mi dle aktu­ál­ních tren­dů v tom­to segmentu.

 • C3V - variabilní moduly

  Typ C3V jsou modu­ly s vymě­ni­tel­ný­mi stě­na­mi a příčkami.

  Kom­bi­na­cí jed­not­li­vých pane­lů vněj­ších stěn, kte­rý jsou buď plné, s dveř­mi nebo s oknem, a vnitř­ních pří­ček buď plných nebo s dveř­mi, při­způ­so­bí­me koneč­ný půdo­rys dle vaše­ho přání.

  Typ modu­lu C3VF pro úče­ly pře­pra­vy je mož­no sklá­dat roz­lo­že­né modu­ly do pake­tů - na mís­to jed­no­ho ISO kon­tej­ne­ru je tak mož­no dopra­vit až 4ks modu­lů typu CF.

 • C3VF - variabilní skladatelné moduly

  Modul C3VF skla­da­tel­ný do pake­tu tzv, flat-pack modul. Jed­not­li­vé stě­no­vé pane­ly si může zákaz­ník sám růz­ně kom­bi­no­vat a zamě­ňo­vat. K dis­po­zi­ci má buď plný panel, panel s dveř­mi nebo s oknem a vnitř­ní příč­ky buď plné nebo s dveřmi.

  C3VF pro úče­ly pře­pra­vy je mož­no sklá­dat roz­lo­že­né modu­ly do pake­tů - na mís­to jed­no­ho obyt­né­ho modu­lu C3L, je tak mož­no dopra­vit až 4ks modu­lů typu C3VF.