KOMA MODULAR alt

Stan­dard­Line — C


Uni­verzál­ní mod­ulární objek­ty StandardLine

Řada Stan­dard­Line je náš nejprodá­vanější typ pros­torových mod­ulů, a to hlavně díky skvělé­mu poměru kval­i­ty a ceny. Lze ji využít pro mno­hé úče­ly, např. školky, restau­race, zázemí pro děl­níky a další. Mimo jiné tato řada vyniká také prod­louže­nou živ­ot­nos­tí, svou ekologičnos­tí a finanční nenáročnos­tí. Vybírat přit­om můžete z mno­ha různých variant.

Obyt­né a san­itární kontejnery

Obyt­né kon­te­jn­ery, jejichž nos­ná kos­tra je prove­de­na z žárově zinko­vaného plechu, mají prod­louže­nou živ­ot­nost bez nut­nos­ti dodatečných opravných nátěrů. Obyt­né kon­te­jn­ery, nebo chcete-li mod­ulární výs­tav­ba, před­stavu­jí novou alter­na­tivu ve staveb­nictví. Alter­na­tivu eko­nom­ick­ou, finančně nenároč­nou a navíc i eko­log­ick­ou. Pokud se rozhod­nete, že chcete rych­le (v řádu týd­nů) postavit tře­ba uby­tovnu, restau­raci, zázemí pro děl­níky nebo školku, obyt­ný kon­te­jn­er před­stavu­je ideál­ní řešení. Pokud se rozhod­nete real­i­zo­vat rodin­ný dům pomocí pros­torových mod­ulů, tak jed­ině z řady Com­fortLine a to výjimečně dle zpra­co­v­aného pro­jek­tu spe­cial­is­tou na mod­ulární výstavbu. 

 • C3L - obytné moduly

  Stan­dard­ní obyt­né 8´ až 20´ moduly. 

  3x sto­ho­vatel­né mod­u­ly vhod­né jako uby­to­vací, kancelářské a staveb­ní mod­u­ly, využitel­né pro stav­by dočas­ného charak­teru pro různé účely.

  Tyto mod­u­ly jsou kom­plet­ně vybavené výplně­mi otvorů, úpravou povrchů, elek­troin­sta­lace­mi a san­itárním zařízením.

  Vhod­né pro stav­by trvalého charak­teru s možnos­tí využití demon­táže a opě­tovné mon­táže na novém místě.

 • C3S - sanitární moduly

  San­itární mod­u­ly C3S máme v proná­jem­ním parku v konkrét­ních speci­fikacích a výbavách, které se nám v průběhu min­ulých let osvědčili jako nejvíce požadované naši­mi zákazníky. Naše mod­u­ly procháze­jí průběžný­mi mod­ern­iza­ce­mi dle aktuál­ních trendů v tom­to segmentu.

 • C3V - variabilní moduly

  Typ C3V jsou mod­u­ly s vyměnitel­ný­mi stě­na­mi a příčkami.

  Kom­bi­nací jed­notlivých pan­elů vnějších stěn, který jsou buď plné, s dveř­mi nebo s oknem, a vnitřních příček buď plných nebo s dveř­mi, přizpů­sobíme konečný půdo­rys dle vaše­ho přání.

  Typ mod­u­lu C3VF pro úče­ly přepravy je možno sklá­dat rozložené mod­u­ly do paketů — na mís­to jed­no­ho ISO kon­te­jneru je tak možno doprav­it až 4ks mod­ulů typu CF.

 • C3VF - variabilní skladatelné moduly

  Mod­ul C3VF skla­datel­ný do pake­tu tzv, flat-pack mod­ul. Jed­notlivé stěnové pan­e­ly si může zákazník sám různě kom­bi­no­vat a zaměňo­vat. K dis­pozi­ci má buď plný pan­el, pan­el s dveř­mi nebo s oknem a vnitřní příčky buď plné nebo s dveřmi.

  C3VF pro úče­ly přepravy je možno sklá­dat rozložené mod­u­ly do paketů — na mís­to jed­no­ho obyt­ného mod­u­lu C3L, je tak možno doprav­it až 4ks mod­ulů typu C3VF.