KOMA MODULAR alt

Pro­ná­jem

Potřeb­né infor­ma­ce k pro­nájmu modu­lár­ních sta­veb, jed­not­li­vých kon­tej­ne­rů a pří­slu­šen­ství. Dbej­te pro­sím zvý­še­né pozor­nos­ti k zása­dám uží­vá­ní pro­na­jí­ma­ných kontejnerů.