KOMA MODULAR alt

Jaké výpo­čty, či cer­ti­fi­ká­ty fir­ma KOMA Modu­lar dokladuje?


Fir­ma stan­dard­ně vlast­ní cer­ti­fi­ká­ty kva­li­ty ISO, dále sva­řo­va­cí prů­kaz, tepel­né a sta­tic­ké výpo­čty, včet­ně cer­ti­fi­ká­tů požár­ní odol­nos­ti. Fir­ma doklá­dá svo­ji výro­bu a dodáv­ky vše­mi poža­do­va­ný­mi cer­ti­fi­ká­ty. Vzhle­dem k tomu, že mno­ho výpo­čtů a cer­ti­fi­ká­tů jsou spe­ci­fic­ké, pří­mo urče­né na danou dodáv­ku, je nut­né před uza­vře­ním obcho­du vyjme­no­vat všech­ny dokla­dy, kte­ré bude zákaz­ník při dodáv­ce požadovat.