KOMA MODULAR alt

Vyrá­bí fir­ma KOMA Modu­lar kom­plet­ní výro­bu od A do Z nebo je pou­ze montovnou?


Fir­ma KOMA Modu­lar vyrá­bí kom­plet­ní výro­bu od pří­pra­vy oce­lo­vé­ho nos­né­ho rámu, kte­rý jako jedi­ná fir­ma v ČR vyrá­bí z pozin­ko­va­né­ho ple­chu až po kom­plet­ní osa­ze­ní všech poža­do­va­ných prv­ků, včet­ně růz­ných pro­ve­de­ní fasád. Výro­bu navíc pro­vá­dí v sofis­ti­ko­va­ných halách za důklad­né­ho dozo­ru kvality.