KOMA MODULAR alt

Hote­ly


Moder­ní doba a trá­ve­ní vol­né­ho času ces­to­vá­ním kla­de stá­le vět­ší poža­dav­ky na roz­ší­ře­ní sítě hote­lo­vých kapa­cit. Modu­lár­ní výstav­ba hote­lů, hos­te­lů, ale i uby­to­ven spl­ňu­je všech­ny nároč­né poža­dav­ky na poří­ze­ní jak nových hote­lo­vých kapa­cit, tak i na roz­ší­ře­ní stá­va­jí­cích. Modu­ly jsou stá­le více pou­ží­vá­ny u les­ních hote­lů, kdy nabí­zí archi­tek­tům, inves­to­rům i uži­va­te­lům nové mož­nos­ti spo­je­ní poby­tu v pří­ro­dě. V měst­ských mís­tech, kte­ré jsou mnoh­dy ome­ze­ny pro zří­ze­ní kla­sic­ké­ho zaří­ze­ní sta­ve­niš­tě, jsou nao­pak modu­ly vítá­ny pro jejich rych­lou apli­ka­ci. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France

Přístavba 4* hotelu v Paříži

Pří­stav­ba hote­lu LE RELAIS DE LA MAL­MAI­SON v Paříži.

Rok realizace:2019
Architekt / Studio:MARINA PROJETS & ARCHITECTURE
Země realizace:Francie
Poptat
Ubytování pro lidi bez domova.

Solidární hotel na Seině_Paříž

Uby­tov­na hote­lo­vé­ho typu pro bez­do­mov­ce pro mezi­ná­rod­ní huma­ni­tár­ní orga­ni­za­ci AURO­RE. Paříž.

Rok realizace:2018
Architekt / Studio:MOONARCHITECTURES
Klient:ASSOCIATION AURORE
Země realizace:Francie
Poptat

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110