KOMA MODULAR alt

18 fotografií

Přístavba 4* hotelu v Paříži


Přístavba hotelu LE RELAIS DE LA MALMAISON v Paříži.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro bydlení / Hotely
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:MARINA PROJETS & ARCHITECTURE
Země realizace:Francie
Technická specifikace: Délka stavby: 4 měsíce
Délka výroby: 4 měsíce
Počet modulů: 44
Užitná plocha: 958 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej

Modu­lár­ní pří­stav­ba 4* hote­lu LE RELAIS DE LA MAL­MAI­SON v Paří­ži pro­ká­za­la dal­ší vyu­ži­tel­nost modu­lár­ní výstav­by v pra­xi. Pří­stav­ba hote­lu obsa­hu­je 28 plně kli­ma­ti­zo­va­ných poko­jů, kaž­dý pokoj má svůj bal­kon a soci­ál­ní zaří­ze­ní. Celá pří­stav­ba je 4 pod­laž­ní. Hotel je umís­těn v par­ku, tak­že šetr­ná výstav­ba pomo­cí modu­lů, kte­rá neza­tě­žu­je oko­lí sta­veb­ním ruchem tak, jako stan­dard­ní výstav­ba, bylo hlav­ním důvo­dem, proč se objed­na­tel Serie Flex roz­ho­dl pro tuto meto­du výstavby.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku