KOMA MODULAR alt

Vývo­jo­vé ino­vač­ní cen­t­rum modularity


Žád­ný pra­vý úhel, stře­cha v úrov­ni při­leh­lé komu­ni­ka­ce. Nová budo­va v are­á­lu fir­my KOMA boří zaži­té ste­re­o­ty­py o modu­lár­ní výstav­bě. Díky spo­lu­prá­ci s archi­tek­to­nic­kým duem Michal Krištof a Ondřej Chy­bík se nám poda­ři­lo vytvo­řit uni­kát­ní pro­stor s plo­chou 170 m2 jen s pomo­cí 6 modu­lů s lichoběž­ní­ko­vým půdorysem.

Modulární laboratoř


Celý kon­cept archi­tek­ti pod­trh­li barev­nos­tí – všech­ny modu­ly jsou uvnitř mat­ně čer­né a ukrý­va­jí kom­plet­ní záze­mí od tech­nic­ké míst­nost, přes šat­ny, kuchyň­ku, sani­tár­ní zaří­ze­ní, až po mul­ti­me­di­ál­ní vyba­ve­ní nebo showro­om. Nao­pak pro­sto­ry mezi modu­ly tvo­ří pro­stor­ný open spa­ce v kon­trast­ní bílé bar­vě s vyu­ži­tím per­fo­ro­va­né­ho ple­chu, designo­vě vychá­zí ze vzhle­du labo­ra­to­ře. Aby se s pro­sto­rem dalo pruž­ně pra­co­vat, je uvnitř vytvo­ře­ný důmy­sl­ný sys­tém bílých závě­sů, pomo­cí kte­rých lze pro­stor pro­mě­nit na jed­not­li­vé kan­ce­lá­ře nebo otevřít pro kon­fe­ren­ce. Náby­tek je tak­též modu­lár­ní, lze jej měnit dle dis­po­zič­ní­ho uspo­řá­dá­ní inte­ri­é­ru,“ dopl­ňu­je Mar­tin Hart. K pod­po­ře tvo­ři­vé čin­nos­ti při­spí­va­jí i dvě pyra­mi­dy s vyso­kou světlou výš­kou zakon­če­né svět­lí­ky. Tyto pyra­mi­dy vystu­pu­jí ze zele­né stře­chy. Tato stře­cha je v úrov­ni při­leh­lé komu­ni­ka­ce, tak­že Vývo­jo­vé cen­t­rum nijak nena­ru­šu­je domi­nant­ní pohled na EXPO pavi­lon,“ říká Hart.

 • IMG 2497 kopie
 • IMG 2538 kopie
 • IMG 2444 kopie
 • IMG 2440 kopie
 • 32 kopie min
 • 15 kopie min
 • 23 kopie min
 • 8 kopie min

Náplň Inovačního centra


Naše filozofie směřuje ke stále náročnějším projektům. Je třeba reagovat na zpřísňující legislativní požadavky a další výzvy, které jsou charakterizovány hesly – digitální firma, cirkulární ekonomika, udržitelnost, modularita. Uvnitř této budovy vzniká budoucnost modularity, proto funguje jako mozek našich výrobků KOMA Modular. Úkolem je inovovat současné výrobkové řady, vymýšlet speciální a náročné projekty nebo třeba pořádat konference napříč obory, kde modularita může najít své uplatnění.
Inovace stávajících výrobkových řad
Vývoj nové řady M24
Škola modularity
Speciální projekty

INTERIÉRY

Nahlédněte dovnitř

 • 8 kopie min
 • 9 kopie min
 • 10 kopie min
 • 11 kopie min
 • 13 kopie min
 • 15 kopie min
 • 18 kopie min
 • 21 kopie min
 • 23 kopie min
 • IMG 2440 kopie
 • IMG 2444 kopie

Vývojové centrum v médiích


Tiskové zprávy

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110