KOMA MODULAR alt

Hli­ní­ko­vé dveře


Dve­ře pro všech­ny, kte­ří hle­da­jí prak­tic­ké řeše­ní moder­ních dve­ří pro svůj dům. Naše dve­ře jsou bez­údrž­bo­vé, mají skvě­lé tepel­ně izo­lač­ní vlast­nos­ti, jsou bez­peč­né a finanč­ně dostup­né.

Venkovní dveře


Nabí­zí­me tři hlav­ní mode­lo­vé řady.

Superial

Superial 800i

Tepelně izolovaný hliníkový systém určený k projekci panelových dveří. Vychází z osvědčeného systému SP800i+, díky čemuž má špičkové tepelné vlastnosti Systém je charakteristický hlavně množstvím proměn, díky použití nepřeberné škály dekoračních panelů.

Díky použití nejmodernějších technických řešení, jsou panelové dveře nejen funkční součástí budovy, ale také její vizitkou a ozdobou.

Poptat Brožura
Star

Star 90

Moderní hliníkový systém pro konstrukci oken a dveří, které vyžadují špičkovou tepelnou izolaci a moderní design. Izolační vložka pro přerušení tepelného mostu šířky 45 mm je vyrobena z inovativních materiálů. Stejný typ izolační vložky v křídle i v rámu poskytuje stejnou tepelnou izolaci a zabraňuje tepelným ztrátám celé konstrukce. Osázení dveří válečkovými závěsy zvětší únosnost.

Zasklení v profilu zlepšuje tepelné a konstrukční vlastnosti. Zasklení je možné i z exteriéru. Inovativní systém odvodnění konstrukce (chybí viditelné záslepky otvorů odvodnění.

Systém je předurčen do nízkoenergetických domů, stejně tak zvyšuje tepelný komfort v standardních budovách.

Poptat Brožura
Panelove dvere

Panelové dveře 90

Systém s přerušeným tepelným mostem určený k projekci panelových dveří. Díky použití nejmodernějších technických řešení, jsou panelové dveře nejen funkční součástí budovy, ale také její vizitkou a ozdobou.

Systém je charakteristický hlavně množstvím proměn, díky použití nepřeberné škály dekoračních panelů.

Dveře jsou založeny na osvědčeném systému STAR, proto dveře mají špičkové tepelné vlastnosti a díky nepřeberné škále dekoračních panelů jsou charakteristické množstvím proměn.

Vlastnosti systému: jednolitá plocha rámu a panelu lepeného na křídle, možnost použití závěsů - válcové závěsy nebo skryté závěsy (Dr. Hahn), 3-bodové zámky, automatické zámky-

Poptat Brožura

Vnitřní dveře a stěny


Sys­témy pro ven­kov­ní dve­ře se vyzna­ču­jí tím a tím tím a tím. Jeden pro­dukt tu.

Ecoline

Okna a dveře

Econoline interier 51

 • Sys­tém ECO­NO­LI­NE je sys­tém oken a dve­ří bez pře­ru­še­né­ho tepel­né­ho most u. Sys­témje určen pro inte­ri­é­ro­vou zástav­bu. Ze sys­té­mu lze zho­to­vit růz­né dru­hy dělí­cích pří­ček, okna, dve­ře. Sys­tém dostup­ný v mno­ha modi­fi­ka­cích a pro­fi­la­cích, čímž kon­struk­ce vyro­be­né ze sys­té­mu ECO­NO­LI­NE zaru­ču­jí potřeb­nou este­ti­ku a kon­strukč­ní pevnost.
 • Sys­tém je kom­pa­ti­bli­ní s dal­ší­mi sys­témy Ali­plast: stej­né zasklí­va­cí liš­ty, těsnění,kování, atd.
 • Zasklí­va­cí liš­ty dostup­né v pro­ve­de­ní - obdél­ní­ko­vé nebo oblé.
 • Sys­tém umož­ňu­je pou­ži­tí nejen kla­sic­kých čel­ních závě­sů, ale také závě­sů do drážky.

Protipožární dveře


Něco k pro­ti­po­žár­ním dveřím

Fr90

Dveře

FR90

 • Tepel­ně izo­lo­va­ný pro­ti­po­žár­ní sys­tém. Kon­struk­ce vyro­be­né na zákla­dě sys­té­mu FR90 jsou cha­rak­te­ri­zo­vá­ny tří­dou požár­ní odol­nos­ti EI30 (E1), EI60 (E1).
 • Sta­veb­ní hloub­ka sys­té­mu 90 mm syme­t­ric­ká kon­struk­ce pro­fi­lu, cen­t­rál­ní komo­ra vypl­ně­ná sad­ro­vý­mi vlož­ka­mi (mezi tepel­ný­mi mos­ty) pro EI30, všech­ny komo­ry vypl­ně­né sád­ro­vý­mi vlož­ka­mi pro EI60 sys­tém kom­pa­ti­bil­ní se sys­té­mem STAR 90 mm
 • mož­nost pou­ži­tí dvoj­sk­la (zaskle­ní od 20 mm do 60 mm)
 • mož­nost pou­ži­tí pane­lů (panel o tloušť­ce až 60 mm):
  pane­ly s výpl­ní z mine­rál­ní vlny (Up = 0,57 W/m K)
  pane­ly se sádro­vou výplní
 • pou­ži­tí: vněj­ší a vnitř­ní konstrukce

Posuvné a skládací systémy


Sys­témy pro posou­vá­ní a sklá­dá­ní se vyzna­ču­jí tím a tím tím a tím. Nabí­zí­me tři hlav­ní mode­lo­vé řady.

Ultraglide

Ultraglide

Systém o zvýšené tepelné izolaci určený pro konstruování posuvných a zdvižněposuvnýchkonstrukcí. Posuvné a zdvižně-posuvné konstrukce UG, jsou díky svým užitným vlastnostem určeny pro rodinné domy, apatrmány, individuální zástavby, hotely.

Systém přízpůsobený nejnovějším požadavkům na tepelnou izolaci, estetiku abezpečnost. Dostupná konstrukční řešení: UG bezprahové řešení, UG – úhlové spojení křídel 90°, Monorail.

Díky svým parametrům systém UG umožňuje projekci konstrukcí o velkých rozměrech posuvných křídel: maximální rozměry konstrukce výška křídla Hs=3300 mm, šířka křídla Bs=3200.

Poptat Brožura
Modernslide

Modernslide

Systém se zvýšenou tepelnou izolací určený k projekci posuvných konstrukcí.

Řešení systému Modernslide umožňují projekci posuvných konstrukcí 2, 3, 4 kolejnicových.

Systémové řešení Galandage umožňuje celkové skrytí posuvných křídel ve zdi budovy.

V systému je také dostupné systémové řešení Monoblock. Konstrukce Monoblock jsou montovány přímo do vrstvy zateplení budovy.

Šířka spojení 2 křídel je pouze 35 mm, profily jsou dostupné ve 3 verzích přízpůsobených do různých staticko-konstrukčních potřeb.

Poptat Brožura
Panorama

Panorama

Tříkomorový tepelně izolovaný dveřní systém určen k projekci harmonikových (skládacích) dveří.

Existuje možnost použití dvou typů prahových systémů. Systém s nízkým prahem s kartáčovým těsněním nebo systém s vysokým prahem, který je proveden na základě rámu po obvodě celé konstrukce.

V závislosti na požadavcích se mohou konstrukce otevírat dovnitř nebo ven mnoha uspořádáních křídel (2+1, 3+2, 3+3).

Navrženo nové integrované kování: závěs se spodním vozíkem, závěs s madlem nebo nízké kliky posilují funkčnost konstrukce.

Nové kování taktéž zmenšují možné rozměry konstrukcí ze systému Panorama.

Díky minimalizaci šířky profilu použitého v systému, konstrukce harmonikových dveří působí dojmem lehkosti.

Poptat Brožura

Jsme tu pro Vás

Poptat řešení hliníkových výplní

Vlastislav Hemzal avatar

Prodejce - hliníkové fasády, výplně a světlíky

Vlastislav Hemzal

 • email hidden; JavaScript is required
 • +420 702 202 187

Nemů­že­te nás zastih­nout? Zanech­te nám kon­takt a my se vám ozveme.

Ukázky použití

2018 |
Kanceláře pro Central Trade Park v Úžicích
2019 |
Kanceláře na střeše pro Barum Continental
2017 |
Anglicko - česká MŠ Teddy Bear

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110