KOMA MODULAR alt

Byto­vé domy


Nut­nost zajiš­tě­ní dostup­né­ho nájem­ní­ho byd­le­ní vede inves­to­ry a deve­lo­pe­ry k hle­dá­ní metod rych­lé­ho poří­ze­ní byto­vých domů. Modu­lár­ní výstav­ba pro­ká­za­la, že je jed­ním z řeše­ní budo­vá­ní nedo­stat­ko­vých a dostup­ných byto­vých kapa­cit. Lin­ko­vá výro­ba vel­ko­prosto­ro­vých modu­lů v kli­ma­tic­ky stá­lém pro­stře­dí, stan­dar­di­za­ce a typi­za­ce zrych­lu­je celý pro­ces výstav­by nových bytů. Hlav­ně z důvo­du rych­los­ti a pro­fe­si­o­na­li­za­ci výro­by a ově­ře­né kva­li­tě modu­lár­ní výstav­by, volí stá­le víc pro­gre­siv­ních inves­to­rů tuto meto­du výstav­by. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

Cf058530

Sociální bytové domy

Modu­lár­ní byto­vé domy se sekun­dár­ní sed­lo­vou stře­chou pro 40 rodin.

Rok realizace:2012
Klient:COMMA
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení
Dpa-bergedorf-02

Sociální bytové domy

Sedm modu­lár­ních domů, při­čemž kaž­dý modu­lár­ní dům je sesta­ven z 43 modulů.

Rok realizace:2015
Klient:COMMA
Země realizace:Německo
Poptat
Ggz-friesland-7

Ubytovací jednotky pro mentálně postižené

10 modu­lár­ních uby­to­va­cích jed­no­tek pro men­tál­ně postižené.

Rok realizace:2010
Klient:GGZ FRIESLAND
Země realizace:Nizozemsko
Poptat
Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France

Přístavba 4* hotelu v Paříži

Pří­stav­ba hote­lu LE RELAIS DE LA MAL­MAI­SON v Paříži.

Rok realizace:2019
Architekt / Studio:MARINA PROJETS & ARCHITECTURE
Země realizace:Francie
Poptat

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110