KOMA MODULAR alt
Cf058530
Cf058526
Cf058530
Cf058563
Cf058596
Cf058615
Cf058627
Cf058645
Cf058701
Cf058724
Cf058732
Cf058743
Cimg2855
Cimg2861
Cimg2862
Cimg2867
Cimg2868

16 fotografií

Sociální byty Hamburg, D


Modulární bytové domy se sekundární sedlovou střechou pro 40 rodin.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro bydlení / Sociální bytové domy
Rok realizace:2012
Klient:COMMA
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 6 týdnů
Délka výroby: 3 týdny
Počet modulů: 198
Užitná plocha: 3600 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Modu­lár­ní výstav­ba má něko­lik základ­ních a domi­nant­ních výhod – rych­lost výstav­by, vari­a­bi­li­tu a ceno­vou dostup­nost. Tyto jed­no­znač­né vlast­nos­ti si již řadu let uvě­do­mu­jí zejmé­na v zahra­nič­ní, kde je napros­to běž­ným jevem vyu­ží­vá­ní obyt­ných kon­tej­ne­rů jak k trva­lé­mu či střed­ně­do­bé­mu obý­vá­ní, tak k výu­ce či pod­ni­ká­ní. Jed­ním z tako­vých pří­kla­dů je i jed­na z posled­ních rea­li­za­cí řeše­ná sys­té­mem KOMA. Jed­ná se o 11 byto­vých domů urče­ných pro soci­ál­ní byd­le­ní v němec­kém Hamburku.

Stav­bu rea­li­zo­va­la němec­ká fir­ma COM­MA, kte­rá budo­vy dopl­ni­la o sekun­dár­ní sed­lo­vou stře­chu. Byto­vé domy posky­tu­jí domov 40 rodi­nám soci­ál­ně sla­bých obča­nů a imi­gran­tů. V deví­ti byto­vých domech je po čtyřech bytech, ve zbý­va­jí­cích dvou domech se nachá­zí kro­mě tří bytů prá­del­na a spo­le­čen­ská míst­nost. Kaž­dý byt má vlast­ní kou­pel­nu, soci­ál­ní zaří­ze­ní, kuchyň a dva nebo tři poko­je. Doba výstav­by trva­la na mís­tě neu­vě­ři­tel­né pou­hé dva týdny!

Umístění objektu

Zpět na reference