KOMA MODULAR alt

Pro­ná­jem


Provádíme kompletní pronájem a to:

  • pro­ná­jem jed­not­li­vých kon­tej­ne­rů - (obyt­né, sani­tár­ní, WC - boxy)
  • pro­ná­jem celých sestav kontejnerů/objektů včet­ně mon­tá­že, demon­tá­že a dopravy
  • dlou­ho­do­bý pro­ná­jem modu­lár­ních budov a to jak níz­ko­ener­ge­tic­kých , tak úspor­ných, včet­ně ško­lek, škol, admi­nis­tra­tiv­ních budov, uby­to­ven a pod. pro­ná­jem nábyt­ku a vybavení
  • pro­ná­jem pří­slu­šen­ství - ven­kov­ní scho­diš­tě, pavla­če, pří­střeš­ky, kli­ma­ti­za­ce a pod.