KOMA MODULAR alt

Tech­nic­ké předpoklady

Sem pat­ří popi­sek k sek­ci tech­nic­ké před­po­kla­dy modu­lár­ní výstavby

Více o úsporách energie a ochrany tepla - požadavky na zateplení budov

Vět­ši­na sta­veb v našich tep­lot­ních oblas­tech musí být během znač­né čás­ti roku vytá­pě­na. U obyt­ných a občan­ských sta­veb se tím zajiš­ťu­je pře­de­psa­ná tepel­ná poho­da pro uži­va­te­le, u prů­mys­lo­vých objek­tů se zajiš­ťu­jí poža­do­va­né tepel­né vlast­nos­ti pra­cov­ní­ho pro­stře­dí a čas­to i tech­no­lo­gic­ké pod­mín­ky pro zajiš­tě­ní výrob­ní­ho pro­ce­su. Tepel­ně tech­nic­ké poža­dav­ky na vět­ši­nu těch­to pro­stor jsou dané sta­veb­ním záko­nem a jeho pro­vá­dě­cí­mi předpisy.

Detail