KOMA MODULAR alt

Pekár­ny


Modu­lár­ní pekár­ny s výde­jem čer­stvé­ho peči­va jsou stá­le více vyu­ží­vá­ny k výro­bě a oka­mži­té­ho pro­de­je pekař­ských a cuk­rář­ských výrob­ků. Kon­struk­ce modu­lár­ních objek­tů umož­ňu­je i jejich umís­tě­ní v blíz­kos­ti obchod­ních cen­ter nebo vel­ko­vý­ro­by. Vět­ši­na těch­to modu­lár­ních peká­ren nabí­zí jak pro­sto­ry k pro­de­ji i kon­zu­ma­ci, tak i čer­stvou voňa­vou kávu. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

Img 2302

Pekárna s prodejem pečiva

Modu­lár­ní pro­dej­na peči­va sesta­ve­ná ze 3 modulů.

Rok realizace:2014
Klient:Svoboda & Březík
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení

Související reference

2019 |
Pekárna Kutzer v Erbendorfu
2017 |
Prodejna pečiva

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110