KOMA MODULAR alt

Poho­ny


Elek­tric­ké poho­ny a manu­ál­ní otví­ra­če se pou­ží­va­jí pro ovlá­dá­ní oken a svět­lí­ků vše­ho dru­hu, nebo lamel a žalu­zií. Najdou ale i uplat­ně­ní ve spe­ci­ál­ních apli­ka­cích, jako jsou růz­né zve­dá­ky, posu­no­va­če, ote­ví­rá­ní poklopů.

D8fce mingardi

Pohony šroubovicové

Tyto poho­ny jsou nej­vhod­něj­ší pro pou­ži­tí ve výklop­ných oknech, svět­lí­cích, střeš­ních oknech, lame­lo­vých oknech a žalu­zi­ích a natá­če­cích mechanismech.

Poho­ny pra­cu­jí tiše a nevy­ža­du­jí žád­nou kontrolu.

Mezi nej­čas­tě­ji pou­ží­va­ný se řadí pohon D8Fce od fir­my Min­gar­di.

Pohony řetězové

Nejčastěji se využívají pro ovládání výklopných a sklopných oken, ale svoje využití poslední dobou nacházejí i pro otevírání kopulí nebo světlíků.

Některých typy pohonů mohou být dodávány ve variantách 230V nebo 24V i s atestem na RWA.

Mezi nejčastěji používané se řadí pohony Micro 02 nebo Micro Evo.

Micro2 mingardi
Drive evo2 mingardi

Pohony hřebenové

Tyto poho­ny se vyu­ží­va­jí nej­ví­ce pro svět­lí­ky a okna vět­ších roz­mě­rů, kde je potře­ba vel­ké síly pohon. Díky mož­nos­ti tan­de­mo­vé­ho zapojení. 

Samot­né hře­be­ny mají růz­né dél­ky a tím je lze uplat­nit v mno­ha apli­ka­cích, kde je poža­do­vá­no spe­ci­fic­kých délek zdvihu.

Námi dodá­va­né poho­ny mají ve 24V ver­zi ates­ta­ci RWA. Nej­čas­tě­ji pou­ží­va­ný pohon Dri­ve Evo 2.

Použití elektrických pohonů


Small window

Domácnosti

odvětrávání zimních zahrad, pokojů, sklepů, atd.

Corridor windows

Administrativní, průmyslové a sociální budovy

kanceláře
výrob­ní haly
skla­dy
toale­ty
a další

Industry window

Odvětrání požárních úseků

odvětrání CHÚC
RWA zařízení
úniková schodiště

Jsme tu pro Vás

Konzultovat nejvhodnější řešení

Tomáš Seidl avatar

Tomáš Seidl

  • email hidden; JavaScript is required
  • +420 734 326 536
  • +420 272 705 547

Na zákla­dě dlou­ho­le­tých prak­tic­kých zku­še­nos­tí Vám naše obchod­ně-tech­nic­ké oddě­le­ní doká­že pora­dit s výbě­rem vhod­ných poho­nů a navrh­nout nej­vhod­něj­ší řeše­ní Vašich potřeb. Zajiš­ťu­je­me kom­plet­ní sys­témy včet­ně čidel vítr, déšť, tep­lot­ní čidla, nebo napo­je­ní na MaR a EPS. Zajiš­ťuj­me také montáže.

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110