KOMA MODULAR alt

Hli­ní­ko­vá okna


Okna pro všech­ny, kte­ří hle­da­jí prak­tic­ké řeše­ní moder­ních oken pro svůj dům. Naše okna mají skvě­lé tepel­ně izo­lač­ní vlast­nos­ti, jsou bez­peč­ná a finanč­ně dostupná.

Genesis

Okna a dveře

Genesis 75

 • Tří­ko­mo­ro­vý oken­ní sys­tém urče­ný pro kon­struk­ci oken se zvý­še­nou tepel­nou izo­la­cí. Tepel­né para­me­t­ry Gene­sis 75 spl­ňu­jí náro­ky, kte­ré budou pla­tit od roku 2021 (Uw od 0,90 W/m k). 
 • Zákla­dem sys­té­mu Gene­sis 75, jsou rámo­vé pro­fi­ly se sta­veb­ní hloub­kou 75 mm. 
 • Širo­ká šká­la pro­fi­lů nabí­ze­ných v rám­ci sys­té­mu Gene­sis 75 umož­ňu­je návrh moder­ních oken­ních a dveř­ních kon­struk­cí s vyso­kou funkčností. 
 • Sys­tém Gene­sis 75 vyu­ží­vá moder­ní izo­lač­ní mate­ri­á­ly, kte­ré jsou nyní novin­kou na trhu. Doda­teč­né tepel­né těs­ně­ní bylo navr­že­no ved­le kla­sic­ké­ho cen­t­rál­ní­ho těs­ně­ní. Díky tomu­to řeše­ní bylo dosa­že­no vel­mi vyso­ké těs­nos­ti oken (infil­tra­ce vzdu­chu, vodo­těs­nos­ti), ino­vač­ní­ho vzhle­du a estetiky.

Okna a dveře

Star 90

 • Moderní hliníkový systém pro konstrukci oken a dveří, které vyžadují špičkovou tepelnou izolaci.
 • Nový standard překrývaní hliníkového profilu se zasklením – zvětšená hloubka osazení zasklení v profilu zlepšuje tepelné a konstrukční vlastnosti.
 • Možnost zasklení z exteriéru.
 • Možnost ohýbaní profilů
 • Moderní design.
 • Systém je předurčen do nízkoenergetických domů, stejně tak zvyšuje tepelný komfort v standardních budovách.
Star
Superial skryte kridlo

Okna a dveře

Superial SU 75(skryté křídlo)

 • Tří­ko­mo­ro­vý oken­ní sys­tém urče­ný pro kon­struk­ci oken se skry­tým křídlem
 • Spe­ci­ál­ně navr­že­ný tvar rámu, kry­je celou výš­ku křídla.
 • Širo­ké mož­nos­ti zaskle­ní umož­ňu­je pou­ží­vá­ní všech běž­ně dodá­va­ných zaskle­ní (dvoj­sklo, troj­sklo, akus­tic­ké zaskle­ní, bez­peč­nost­ní zaskle­ní, atd.).
 • Odvod­ně­ní pro­fi­lů dostup­né ve 2 vari­an­tách: tra­dič­ní (stan­dard­ní) nebo skryté.
 • Dostup­ná je i vari­an­ta s níz­kým pra­hem u jed­no a dvou­kříd­lo­vých bal­kó­no­vých dve­ří; doda­teč­né zlep­še­ní těs­ní­cích para­me­t­rů při pou­ži­tí těs­ně­ní ACRS461.

Okna a dveře

Superial i+ 75

 • Hliníkový systém pro konstrukci oken a dveří se zvýšenou tepelnou izolaci
 • Výborné tepelné vlastnosti dosahuje použitím speciálních izolačních vložek vložených do komory profilu a kolem zasklení, čímž se vylepší izolační vlastnosti v řezu konstrukce o 0,2-0,4 W/m²K
 • Systém dostupný v mnoha modifikacích a profilacích, čímž konstrukce vyrobené ze systému Superial zaručují potřebnou estetiku a konstrukční pevnost
 • Možnost osazení oken ze systému ve fasádách
 • Široké možnosti zasklení umožňuje používání všech běžně dodávaných zasklení (dvojsklo, trojsklo, akustické zasklení, bezpečnostní zasklení, atd.)
 • Možnost ohýbaní profilů
Superial

Ostatní produkty


Ecofutural 75mm

Ecofutural 75

Poptat Brožura
Ecofutural 75mm

Ecofutural OC 75

Poptat Brožura
Econoline 51mm do interieru

Econoline interier 51

Poptat Brožura
Imperial i s vlozkou

Imperial i+ 65

Poptat Brožura
Imperial out 65

Imperial OUT 65

Poptat Brožura
Imperial su 65

Imperial SU 65

Poptat Brožura
Superial out 75mm

Superial OUT 75

Poptat Brožura
VS600 vysuvne okno spodek

Výsuvné okno VS600

Poptat Brožura
Steel look 90mm

Steel Look 90

Poptat Brožura

Jsme tu pro Vás

Poptat řešení hliníkových výplní

Vlastislav Hemzal avatar

Prodejce - hliníkové fasády, výplně a světlíky

Vlastislav Hemzal

 • email hidden; JavaScript is required
 • +420 702 202 187

Nemů­že­te nás zastih­nout?
Zanech­te nám kon­takt a my se vám ozveme.

Ukázky použití

2019 |
Hliníkové výplně otvorů pro nemocnici v Kroměříži
2019 |
Rekonstrukce fasády pro prodejnu Baťa
2019 |
Opláštění administrativní budovy ČEPS

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110