KOMA MODULAR alt

Rea­li­za­ce pro stravování


Malé kavár­ny, ale i nad­ná­rod­ní řetěz­ce nebo rodin­né pod­ni­ky vyu­ží­va­jí modu­lár­ní výstav­bu, pro spl­ně­ní svých pod­ni­ka­tel­ských zámě­rů ve stra­vo­vá­ní. Rych­lost výstav­by, fle­xi­bi­li­ta a mož­nos­ti snad­né­ho roz­ši­řo­vá­ní, ale i schop­nost pře­mís­tit celý modu­lár­ní objekt na jiné lukra­tiv­něj­ší mís­to, jsou mnoh­dy důvo­dy pro poří­ze­ní modu­lár­ní restau­ra­ce či kavár­ny. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

Zavodni-restaurace-koma-exterier-1

Závodní modulární restaurace s šatnami pro zaměstnance

Jídel­na a moder­ní záze­mí pro pra­cov­ní­ky fir­my tak slou­ží ved­le své­ho hlav­ní­ho úče­lu i pro kul­tur­ní a spo­le­čen­ské akce.

Rok realizace:2013
Architekt / Studio:CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Kiosk-in-lugde-4

Zahradní restaurace

Modu­lár­ní zahrad­ní restau­ra­ce s dře­vě­ným obkladem.

Rok realizace:2011
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení

Výhody modulární výstavby


Oproti klasické výstavbě vykazuje modulární výstavba mnoho pozitivních rysů jak po stránce kvalitativní, tak ekonomické.
LINKOVÁ KVALITA
Většina výroby je prováděna za stálých klimatických podmínek ve výrobní hale. Plně digitalizovaná výroba umožňuje díky systému kontrol dosažení linkové kvality. KOMA se pyšní zaváděním Průmyslu 4.0
EKONOMIČNOST
Díky rychlosti můžete stavbu užívat dříve, takže je návratnost investice rychlejší. Linková výroba znamená také kontrolu nad cenou produktu. Díky tomu cena, kterou si dohodnete při zadávání zakázky je cena, za kterou stavbu skutečně dostanete.
RYCHLOST
Díky přípravě modulů včetně jejich zařízení ve výrobní hale vznikne stavba na místě v řádu hodin a je hned připravena k využití. Také je velká výhoda, že výroba modulů probíhá souběžně se stavbu základů, takže se doba výstavby redukuje až na polovinu.
ROZLOŽITELNOST a MOBILITA
Modulární objekt je možné později rozložit na jednotlivé moduly a ty použít pro potřeby jiného objektu.
FLEXIBILITA
Modulární výstavba umí reagovat na aktuální potřeby majitele a je možné jí rozšířit. Třeba o dvě nová patra.
ŠETRNOST K PROSTŘEDÍ
Z výše uvedených vlastností vyplývá jedna neméně důležitá: modulární stavba je extrémně šetrná k životnímu prostředí. Životní prostor nezatěžuje dlouhodobě hlukem a prachem, který je charakteristický u standardní výstavby.

Související reference

2024 |
Bistro Dog in Dock na Baťově kanálu
2022 |
Občerstvení a zázemí u cyklostezky v Otrokovicích
2019 |
Kavárna POTMĚ

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110