KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

1

Novinky | 20. 06. 2024

Řečníci na konferenci Modularita v našem životě II

Už zná­me všech­ny řeč­ní­ky kon­fe­ren­ce Modu­la­ri­ta v našem živo­tě II, kte­rá se usku­teč­ní ve čtvr­tek 5. září 2024 na Uni­ver­zi­tě Tomá­še Bati ve Zlíně.

Multifunkcni centrum

Novinky | 18. 06. 2024

KOMA MODULAR promění zlínské Šmoulí město na multifunkční místo pro setkávání

Spo­leč­nost KOMA MODU­LAR, lídr v oblas­ti modu­lár­ní výstav­by, zví­tě­zi­la v sou­tě­ži na pře­mě­nu zlín­ské loka­li­ty zná­mé jako Šmou­lí měs­to. Nový pro­jekt za téměř 100 mili­o­nů korun sli­bu­je nejen moder­ní archi­tek­tu­ru, ale také význam­né zlep­še­ní občan­ské vyba­ve­nos­ti a kul­tur­ní nabíd­ky měs­ta Zlí­na a loka­li­ty Již­ní Svahy.

Hala 02

Novinky | 22. 04. 2024

Nahlédněte do nové haly pro zpracování hliníků

Na jaře roku 2024 jsme ote­vře­li novou halu pro zpra­co­vá­ní hli­ní­ku v našem are­á­lu ve Vizovicích.

Snimek obrazovky 2024 04 19 v 13 26 52

Novinky | 19. 04. 2024

Pozvánka na Festival architektury 2024 v Brně

Na brněn­ském výsta­viš­ti 24.-27.4.2024

Reportaz nemocnice v Karvine

Video | 16. 04. 2024

Zahájili jsme výstavbu chirurgie v Karviné

V pon­dě­lí 15. dub­na jsme zahá­ji­li mon­táž dru­hé­ho nemoc­nič­ní­ho pavi­lo­nu v Karviné.

senegal - modulární letiště Matam

Novinky | 08. 04. 2024

Začínáme montáž druhého letiště v Senegalu

Od 8. 4. star­tu­je výstav­ba dru­hé­ho letiš­tě v Sene­ga­lu. Prá­ce začí­ná v tep­lo­tách přes 45° C.

Veselí nad Moravou - restaurace ve tvaru lodi

Novinky | 27. 02. 2024

Restaurace ve tvaru lodi na Baťově kanálu

Prá­vě rea­li­zu­je­me: exklu­ziv­ní restau­ra­ci ve tva­ru výlet­ní lodi na Baťo­vě kanále

Whats App Image 2023 12 08 at 20 30 05

Novinky | 10. 12. 2023

Na letišti v Saint-Louis zahájili provoz

Modu­lár­ní letiš­tě v Saint-Louis zahá­ji­lo pro­voz prv­ním komerč­ním letem.

Stavba roku 2023

Novinky | 27. 11. 2023

Letiště v Senegalu je zahraniční Stavbou roku 2023!

Prv­ní modu­lár­ní letiš­tě na svě­tě bylo oce­ně­né titu­lem Stav­ba roku 2023

Diskuze české národní banky na UTB

Novinky | 20. 10. 2023

Stanislav Martinec na diskuzním fóru ČNB

Sta­ni­slav Mar­ti­ne byl čle­nem dis­kuz­ní­ho fóra ČNB na Uni­ver­zi­tě Tomá­še Bati ve Zlí­ně. Spo­leč­ně s Janem Kubíč­kem, čle­nem ban­kov­ní rady ČNB a Petrem Zahrad­ní­kem, čle­nem Národ­ní eko­no­mic­ké rady vlá­dy dis­ku­to­va­li na téma Měno­vá poli­ti­ka a návrat k normálu. 

FOTO Vojtech Vlk com 20231001 686

Novinky | 11. 10. 2023

Den architektury 2023 proběhl tentokrát v Praze

1. říj­na při­ví­ta­la pobočka KOMA RENT v Pra­ze 20 fanouš­ků modu­la­ri­ty, kte­ré ředi­tel spo­leč­nos­ti KOMA RENT David Šikl pro­ve­dl designo­vým sídlem. 

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanech­te nám svůj email a bude­te pra­vi­del­ně dostá­vat novin­ky ze svě­ta modu­lár­ní výstav­by v podo­bě naše­ho e-bulletinu.